Калкулатор паушалног пореза

Увећање трошкова у вези са истраживањем и развојем у двоструком износу у пореском билансу

Који су трошкови на основу којих можеш остварити овај постицај?

 • трошкови зарада запослених који су ангажовани на пословима истраживања и развоја, укључујући:активности запослених непосредно укључених у идентификовање и решавање техничких проблема повезаних са конкретним пројектом; активности повезане са директним надзором спровођења пројекта, активности подршке у вези са пројектом: подешавање опреме која се користи у сврху истраживања, употреба машина у сврху производње прототипских компонената, асистирање инжењерима приликом испробавања нових производних процеса и сл.)
 • трошкови материјала који је у непосредној вези са истраживањем и развојем
 • трошкови набавке нематеријалних средстава, као и права на коришћење нематеријалне имовине (заштићених ауторских права, патената и сл.) непосредно везаних за истраживање и развој
 • трошкови набавке некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава која се непосреднокористе за истраживање и развој
 • трошкови закупа некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава која се непосредно користе за истраживање и развој
 • трошкови набавке стручних мишљења, саветодавних услуга као и преноса посебних знања и вештина
 • трошкови настали за потребе правне заштите права интелектуалне својине (ауторско и сродна права и патенти)a
 • трошкови позајмљивања који настају по основу новчаних средстава позајмљених искључиво ради финансирања послова истраживања и развоја
 • трошкови производних услуга прибављених за непосредне потребе истраживања и развоја

За које трошкове не можеш да оствариш овај подстицај?

 • трошкови рекламирања
 • административни и други општи режијски трошкови
 • трошкови обуке запослених
 • трошкови текућег одржавања сталних средстава (укључујући нематеријалну имовину) која се користе за истраживање и развој или било ког другог облика сталних средстава која настају као резултат улагања у фази развоја