Калкулатор паушалног пореза

Додатне напомене уколико као ликвидационог управника именујеш лице које до тада није било законски заступник друштва

У случају да као ликвидациони управник буде именовано лице које до тада није било законски заступник друштва, потребно је да предузмеш неколико активности како би се ускладило пословање друштва:

  1. Потребно је да то лице прибави квалификовани електронски потпис, уколико га већ не поседује. Квалификовани електронски потпис се користи за обављање радњи након покретања ликвидације (подношење ванредних финансијских извештаја) и за евидентирање стварног власника. Захтев за квалификовани електронски потпис подноси се електронским путем. Обавезно је лично присуство за преузимање квалификованог електронског потписа.
  2. Уколико си пре ликвидације, као стварног власника у Централној евиденцији стварних власника евидентирао законског заступника, потребно је да у року од 15 дана од покретања ликвидације извршиш ново евидентирање података, сада за ликвидационог управника.
  3. Банкама код којих имаш отворене рачуне мораш доставити образац овереног потписа ликвидационог управника као лица овлашћеног за заступање (ОП образац), оверен код јавног бележника и картон депонованих потписа ради располагања средствима на рачуну. Додатна документација која се прилаже може се разликовати од банке до банке.