Калкулатор паушалног пореза

Привремени боравак

Привремени боравак такође представља један од подобних основа за добијање дозволе за рад. Привремени боравак се одобрава по основу различитих основа, као нпр. школовање, спајање породице, власништво на непокретности итд. од којих је за тебе најрелевантнији основ запошљавања о којем ће у наставку бити речи.

Привремени боравак се одобрава максимално годину дана, те му је у томе велика предност у односу на визу Д, која се издаје само до максималних 180 дана, те се саветује увек када визни режим Србије дозвољава странцу боравак у Србији „туристички“, тј. без визе одређени временски период, а у којем захтев за издавање привременог боравка мора бити поднет надлежном органу у Србији.

Захтев за одобрење привременог боравка подноси страни држављанин надлежној Управи за странце у зависности од адресе места становања/боравишта странца (нпр. за град Београд то је Управа за странце на адреси Савска 35).

Од 13. фебруара 2023. године Управа за странце ће бити на адреси Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У Управи за странце града Београда неопходно је заказивање термина за предају захтева за привремени боравак путем мејла на адресу - upravazastrance@mup.gov.rs, у којем треба навести: име и презиме странца, датум рођења, држављанство, да се аплицира по основу запошљавања, да ли странац аплицира за привремени боравак на основу визе Д коју је претходно стекао или не аплицира по основу ње, као и означити последњи датум уласка странца у Србију.

Захтев за одобрење привременог боравка странац мора поднети надлежној Управи за странце за време важења одобрене визе Д (ако је она била потребна, тј. ако странац борави у Србији на основу ње), односно за време дозвољеног „туристичког“ боравка странца у земљи, према визном режиму Србије (нпр. руски држављани морају поднети захтев за привремени боравак у року од 30 дана од њиховог последњег уласка у Србију). Ако странац не поднесе захтев у року биће у прекршају и мораће да плати за то прописану новчану казну.

У случају немогућности да се на време поднесе захтев за одобрење привременог боравка, саветује се да се непосредно пре истека „туристички“ дозвољеног боравка изађе и уђе у Србију преласком границе на једном од граничних административних прелаза, тако што ће се у пасошу странца утиснути печат са новим датумом уласка у Србију од којег се поново почиње рачунати нови рок дозвољеног „туристичког“ боравка у Србији (нпр. у случају поменутих руских држављана дозвољени „туристички“ боравак у Србији би се фактички продужио за нових 30 дана, чиме би добили на времену да се припреми захтев за привремени боравак и овај пут исти благовремено преда надлежној Управи за странце).

Захтев за продужење одобреног привременог боравка мора се поднети најкасније 30 дана пре истека одобреног привременог боравка, а не раније од 90 дана пре истека привременог боравка.

Документација потребна за одобрење привременог боравка по основу запошљавања:

 1. Попуњен формулар – захтев за одобрење привременог боравка;

Формулар захтева за одобрење привременог боравка може бити преузет са сајта Министарства унутрашњих послова – 

 1. Две фотографије странца;

 2. Копија прве две странице пасоша;

 3. Уплаћене административне таксе;

 4. Потписана изјава дозволе за обраду података о личности – формулар се може преузети од службеника Управе за странце;

 5. Копија уговора о раду са послодавцем;

Уговори о раду са странцима се морају закључити на одређено време и њихово трајање не може бити дуже од рока на који је странцу одобрена дозвола за рад. Додатно, уговорена зарада не може бити нижа од минималне зараде за конкретну годину (нпр. у 2023. години, износ минималне зараде износи бруто 58.000,00 РСД месечно).

 1. Копија извода Агенције за привредне регистре друштва послодавца страног држављанина;

 2. Извештај Националне службе за запошљавање;

Извештај Националне службе за запошљавање добија се најраније 10 дана од предаје формулара „Пријава потребе за запошљавањем“ писарници Националне службе за запошљавање (даље: „НСЗ“) на чијем подручју се налази седиште послодавца. Формулар ове пријаве се може преузети са сајта НСЗ –  . Извештај НСЗ прибавља послодавац за конкретно радно место на којем запошљава странца, а не странац, тако да је послодавац дужан да копију овог документа обезбеди странцу.

 1. Фотокопија пријаве боравишта странца (тзв. „бели картон“);

Бели картон је исправа коју у пракси странац и лице код којег странац одседа (закуподавац), по пријављивању боравишта странца, заједно прибављају од полицијске управе према месту смештаја странца и то у року од 24 часа од часа пружања услуге смештаја. У истом року од 24 часа, постоји обавеза пријављивања новог боравишта странца (односно, прибављања новог белог картона), од тренутка када странац промени место боравка, односно закуподавца.

 1. Потписана изјава станодавца, тј. закуподавца, којом исти потврђује да је сагласан да странац за време привременог боравка буде регистрован на његовој адреси становања;

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Министарство унутрашњих послова

Полицијска управа за град Београд

Одељење за странце

Омладинских бригада 1, СИВ 3

ИЗЈАВА ВЛАСНИКА СТАНА

Овим документом потврђујем да сам ја, [унети име], ЈМБГ: [унети], са пребивалиштем на адреси [унети], сагласан/на да [унети име], број пасоша: [унети], држављанин Руске Федерације, током свог боравка и рада у Србији има адресу становања на адреси [унети адресу], у стану чији сам ја власник.

Ова изјава се даје искључиво за потребе одобрења привременог боравка од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

У [унети место, датум и потпис станодавца].

 

У табели изнад је приказан пример изјаве станодавца.

 1. Очитана лична карта станодавца, тј. закуподавца;

 2. Копија доказа о поседовању непокретности станодавца (нпр. уговор о купопродаји, лист непокретности, решење о наслеђивању, итд.);

 3. Копија уговора о закупу; и

 4. Биографија странца.

Управа за странце дужна је да одлучи о поднетом захтеву за привремени боравак у року од 30 дана од дана подношења захтева за исти.