Калкулатор паушалног пореза

Право потрошача на подношење рекламације

Уколико потрошач није задовољан пруженом услугом– нпр. пружена му је неодговарајућа услуга (испоручен му је плочасти намештај различит од оног што је тражио) или му је погрешно обрачуната цена он може да изјави рекламацију, као и да захтева од тебе да отклониш несаобразност, пружиш додатну услугу или да смањиш цену пружене услуге.

Услуга се сматра неодговарајућом када:

  • по садржини, квалитету и сврси не одговара опису који си пре закључења уговора дао огласом или на други сличан начин;
  • не одговара опису који си дао у току пружања услуге под условом да је то могло да утиче на одлуке потрошача;
  • нема посебна својства која је захтевао потрошач, а која су ти била или су морала бити позната у тренутку закључења уговора;
  • нема редовна својства услуга истог типа;
  • не одговара очекивањима утврђеним у погледу природе услуге и јавним обећањима у вези са специфичним карактеристикама услуге, а нарочито ако су направљена огласом.

Рекламација може да се изјави усмено у твојим пословним просторијама или на другом месту које је одређено за пријем рекламација, али и телефоном, писаним, електронским путем, уз доставу рачуна на увид или другог доказа о пруженој услузи.