Калкулатор паушалног пореза

Ако је твоје пословање и софтвер који израђујеш заштићен на други начин (правом интелектуалне својине, забраном конкуренције), зашто би закључивао уговор о поверљивости?

Најпожељније је комбиновање неколико врста заштите, где је то применљиво, имајући у виду да се зависно од врсте заштите у питању, разликује и степен заштите и њено трајање. Комбиновање заштите може подразумевати и неколико различитих сегмената истог заштитног објекта.Тако, на пример, право интелектуалне својине штити програм и изворни код, али не и његове накнадне модификације. С друге стране, ово уопште није применљиво на ситуацију када бивши запослени или сарадник одлучи да искористи стечена знања и покрене свој бизнис који ће бити конкурентан твом бизнису или открије неке информације о начину функционисања твог софтвера трећем лицу. У случају стварања конкурентског бизниса од стране тог лица, заштита поверљивих података (које може трајати дужи временски период) и забрана конкуренције (максимално 2 године за запослене) може твом бизнису пружити неопходну заштиту.Такође, разликују се и фазе у којима је пожељно посегнути за наведеним облицима заштите. Уговор о поверљивости може се закључити (а у пракси је најчешће то и случај) пре успостављања пословне сарадње (и пре израде одређеног софтверског решења које се штити правом интелектуалне својине). Заштита на основу уговора о поверљивости је стога мањег интензитета (штити од саопштавања али не и од употребе поверљиве информације од стране лица које ју је примило), али се стога њено трајање може протезати у значајном временском периоду. Овај временски период зависи од случаја до случаја, а највише зависи од преговарачке моћи уговорних страна.Стога, приликом регулисања свог уговорног односа са сарадницима (уговором о раду, уговора о пословно-техничкој сарадњи, уговора о делу, уговора о привременим и повереним пословима), уговор о поверљивости је незаобилазан део свеобухватног регулисања ових односа и заштите пословања.

007.png