Калкулатор паушалног пореза

Обавеза заштите од пожара

Привредни субјекти представљају једног од учесника у систему заштите од пожара који, између осталог, подразумева њихову припремљеност да ефикасно спроведу заштиту од пожара. Код усклађивања са обавезом организовања и припремања за спровођење заштите од пожара, твоје обавезе ће се разликовати зависно од тога да ли је твоја делатност квалификована као делатност:

 • са високим ризиком од избијања пожара – прва категорија угрожености од пожараУ овом случају, обавезе заштите од пожара подразумевају:• спровођење превентивних мера заштите од пожара• обезбеђивање ватрогасне јединицу са потребним бројем ватрогасаца• обезбеђивање опреме за гашење пожара• доношење Плана заштите од пожара• доношење Плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара
 • са повећаним ризиком од избијања пожара – друга категорија угрожености од пожараУ овом случају, обавезе заштите од пожара подразумевају:• спровођење превентивних мера заштите од пожара• обезбеђивање сталног дежурства са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара• обезбеђивање опреме за гашење пожара• доношење Плана заштите од пожара• доношење Плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара
 • са извесним ризиком од избијања пожара – трећа категорија угрожености од пожараУ овом случају, обавезе заштите од пожара подразумевају:• спровођење превентивних мера заштите од пожара са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара• обезбеђивање опреме за гашење пожара• доношење Плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара• доношење Правила о заштити од пожара (са одређивањем технолошких процеса који ће спречити ризик од избијања и ширења пожара и омогућити безбедну евакуацију људи и имовине; потребног броја лица оспособљених за обављање послова заштите од пожара; Планом евакуације и упутством за поступање у случају пожара; одређивањем начина на који ће се запослени оспособити за спровођење заштите од пожара, укључујући њихова права, обавезе и одговорности у вези са заштитом од пожара; и прорачуном максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из објекта).

Решење о сврставању под одговарајућу категорију ризика од пожара доноси Министарство унутрашњих послова

Објашњење за План заштите од пожара

Обавезу доношења Плана заштите од пожара имају правна лица категорисана у прву и другу групу угрожености од пожара. План заштите од пожара садржи:

 • приказ постојећег стања заштите од пожара
 • процену угрожености од пожара
 • организацију заштите од пожара
 • предлог техничких и организационих мера за отклањање недостатака и унапређење стања заштите од пожара
 • прорачун потребних финансијских средстава
 • прописане прорачунске и графичке прилоге
 • прорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из објекта
 • податке о броју ватрогасаца, техничкој опремљености и обучености ватрогасне јединице, односно организацији превентивних мера заштите од пожара, сталног дежурства и подаци о броју стручно оспособљених лица за спровођење заштите од пожараПлан заштите од пожара доставља се Министарству унутрађњих послова на одобрење.

У складу са обавезом обезбеђивања безбедности на раду, као и примене мера заштите од пожара, сваки послодавац има обавезу организовања обука за запослене у области заштите од пожара одмах по ступању на рад, а свакако у року који не прелази 30 дана од заснивања радног односа. Обука запослених се обавља по програму који је одобрило Министарство унутрашњих послова и могу је држати специјализована правна лица у овој области која имају одобрење Министарства унутрашњих послова за обављање ове делатности или лица која су запослена код послодавца, под условом да су у питању лица која су запослена на пословима заштите од пожара и да испуњавају следеће услове:

 • за субјекте у првој категорији ризика заштите од пожара руководилац на пословима превентиве има 240 ЕСПБ бодова на академским или струковним студијама техничко-технолошке научне области, а руководилац ватрогасне јединице има најмање први степен високог образовања техничко-технолошке научне области;
 • за субјекте у другој категорији ризика од заштите од пожара руководилац службе заштите од пожара и лице које ради на организовању и спровођењу превентивних мера заштите од пожара имају најмање први степен високог образовања.

Осим за обуке, усклађивање са обавезама у вези са заштитом од пожара може се спровести и ангажовањем стручног лица које има одобрење Министарства унутрашњих послова за обављање ових послова, које у том случају сачињава сву потребну документацију и води поступак пред Министарством унутрашњих послова.