Калкулатор паушалног пореза

Уговор о привременим и повременим пословима

У овом случају, за разлику од ангажовања лица путем уговора о делу, послови на којима је неко лице ангажовано по овом уговору морају на неки начин – директно или индиректно – бити повезани са основном делатношћу послодавца. Уговор се закључује у писаном облику, најдуже на 120 радних дана у току једне календарске године.

Ако размишљаш да закључиш овај уговор са лицем које је већ запослено, провери да ли је запослено по основу уговора с пуним или непуним радним временом. У првом случају, с овим лицем се не може закључити уговор о привременим и повременим пословима, већ само уговор о допунском раду.