Калкулатор паушалног пореза

Забрана непоштене пословне праксе

Са обзиром на природу бизниса којим намераваш да се бавиш, потребно је да се упознаш и са додатним захтевом који дефинишу законски прописи из области заштите потрошача.

Пре, приликом или након пружања твоје услуге, не смеш да примењујеш непоштену пословну праксу.

Да би знао како да ускладиш своје пословање тако да делујеш у складу са законом, потребно је да се претходно упознаш са појмом непоштене пословне праксе.

Пословна пракса ће се сматрати непоштеном уколико:

  1. је противна захтевима професионалне пажње; или

  2. битно нарушава или прети да битно наруши економско понашање просечног потрошача на кога се та пословна пракса односи или којој је изложен или понашање просечног члана групе, када се пословна пракса односи на групу потрошача.

 

Сматраће се да битно нарушаваш економско понашање потрошача уколико својом пословном праксом битно умањујеш могућност потрошача да оствари потребан ниво обавештености за одлучивање, услед чега је могуће да потрошач донесе економску одлуку коју иначе не би донео (нпр. одлука о томе да ли ће и под којим условима да те ангажује, да ти плати цену, затражи рекламацију или искористи неко друго право по основу уговора).

Ти сносиш терет доказивања тачности чињеничних навода у вези са твојом пословном праксом.