Калкулатор паушалног пореза

Трговина личним нуђењем

Након што си се упознао са могућношћу обављања пословне делатности (трговине) на продајном месту, у наставку ти следи појашњење трговине личним нуђењем. Оно што карактерише овај вид трговине јесте то да се она одвија ван продајног места, уз истовремено физичко присуство како трговца, тако и потрошача, и то без претходног захтева потрошача да му се учини понуда.

Води рачуна да се трговина пољопривредним и прехрамбеним производима може одвијати само уколико се испуне услови прописани посебним прописима – више о томе прочитај на 

Трговина личним нуђењем може да се обавља лично или преко запослених и радно ангажованих лица, односно преко пуномоћника.

Трговац и пружалац услуге потрошачима, као и његов пуномоћник, дужни су да поседују писану потврду потписану од стране трговца о обављању трговине личним нуђењем, која садржи податке о: матичном броју, ПИБ-у, седишту и пословном имену трговца, односно пружаоца услуге потрошачима, имену пуномоћника, запосленог односно радно ангажованог лица, опису робе/услуга која се нуди на продају, податке о периоду, начину и подручју на којем ће се обављати трговина, као и друге потребне податке.