Калкулатор паушалног пореза

Све што треба да знаш о категоризацији смештајних јединица

Пре свега имај у виду да си дужан да пре отпочињања обављања делатности прибавиш решење о категоризацији у случају да имаш хотел (укључујући и подврсте апарт хотел и гарни хотел, као и депанданс), мотел, туристичко насеље, пансион и камп, кућа, апартман, собу и сеоско туристичко домаћинство. У наставку можеш наћи релевантне информације у вези са поступком категоризације и свим битним информацијама.

Уколико су делови твог угоститељског објекта врсте хотел, мотел, туристичко насеље и пансион као и подврсте гарни хотел и апарт хотел, у власништву других правних и физичких лица,. имај у виду да си дужан да са тим лицима закључиш уговор о управљању којим се регулишу ваша међусобна права и обавезе.

Уколико имаш угоститељски објекат врсте хотел (укључујући и подврсте апарт хотел и гарни хотел, као и депанданс), мотел, туристичко насеље, пансион и камп, захтев за прибављање решења о категоризацији подносиш надлежном Министарству за послове туризма. Имај у виду да захтев подносиш преко Централног информационог система. Након поднетог захтева, комисија за категоризацију угоститељског објекта коју образује министар долази у твој угоститељски објекат и проверава испуњеност услова за одређивање категорије за твој угоститељски објекат. Дакле, комисија врши увиђај на лицу места и утврђује испуњеност услова за категоризацију твог угоститељског објекта. Након увиђаја, комисија сачињава записник и тај записник доставља министру са предлогом за одређивање категорије.

Министар доноси решење о категоризацији за твој угоститељски објекат и то решење важи три године од дана када ти решење буде достављено. Предметно решење се доставља и Регистру туризма ради евидентирања.

Уколико пак имаш угоститељски објекат врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство, захтев за прибављање решења о категоризацији се подноси јединици локалне самоуправе на чијој територији се налази твој објекат. И у овом случају захтев подносиш преко Централног информационог система, и то за сваки објекат посебно (кућа, апартман, соба или сеоско туристичко домаћинство). Такође, и у овом случају комисија врши увиђај у твом угоститељском објекту и проверава испуњеност услова за одређивање категорије.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе доноси решење о категоризацији и то решење важи три године од дана када ти решење буде достављено. Оно што је различито у односу на процедуру категоризације коју спроводи надлежно Министарство, јесте што у овом случају имаш могућност подношења жалбе против решења о категоризацији које је донео надлежан орган јединице локалне самоуправе. Жалбу можеш поднети у року од 15 дана од дана пријема решења.

Имај у виду да уколико у року важења решења о категоризацији (три године од дана пријема решења) дође до промене угоститеља или уколико желиш да преузмеш објекат за који је претходни угоститељ прибавио решење о категоризацији, нови угоститељ, односно ти као нови угоститељ си у обавези да пре почетка рада прибавиш ново решење о категоризацији тог објекта.

Уколико твој објекат у року важења решења о категоризацији престане да испуњава прописане стандарде за категорију која је одређена, дужан си да поднесеш захтев за одређивање категорије твог угоститељског објекта у нижу категорију.

У случају да твој објекат током трајања решења о категоризацији испуни услове за вишу категорију, можеш да поднесеш захтев за доношење решења о промени категорије.

Цела процедура и поступак промене категорије угоститељског објекта је иста као и за одређивање категорије.

Стандарди за категоризацију угоститељског објекта садрже обавезне елементе и изборне елементе. Обавезни елементи су означени знаком „М“, док су изборни елементи део критеријума за одређивање категорије и односе се на услуге и пратеће садржаје угоститељског објекта, и на основу њих се одређује број бодова утврђених за одређену категорију. За сваку категорију угоститељског објекта потребно је испунити одређен број бодова по основу изборних елемената.

Категорија угоститељског објекта означава се одговарајућим бројем звездица на следећи начин:

  1. Категорија 5 звездица,

  2. Категорија 4 звездице,

  3. Категорија 3 звездице,

  4. Категорија 2 звездице,

  5. Категорија 1 звездица.

Твој угоститељски објекат се сврстава у одређену категорију у зависности од тога да ли испуњава обавезне елементе за предметну категорију (рецимо категорију 4 звездице) и у зависности од броја бодова по основу изборних елемената.

Угоститељски објекат врсте апартман разврстава се у категорију 4 звездице ако испуњава обавезне елементе за категорију означене знаком „М“ и има најмање бодова по основу изборних елемената.

Услове које је потребно испунити за категоризацију одређених смештајних јединица можеш пронаћи на следећим линковима –    и 

Категорију свог угоститељског објекта мораш да означиш одговарајућом таблом или налепницом, у зависности од врсте твог угоститељског објекта. Уколико је твој угоститељски објекат врсте хотел, гарни хотел, апарт хотел, мотел, туристичко насеље и пансион, онда категорију твог угоститељског објекта означаваш таблом петоугаоног облика, која садржи у горњем делу уцртане шестокраке звезде чији број означава категорију твог угоститељског објекта, а у доњем делу мора да садржи назив врсте објекта на српском језику, ћириличким писмом и на енглеском језику. Уколико је твој угоститељски објекат врсте кућа, апартман и соба, категорија се означава налепницом петоугаоног облика, која садржи све елементе које садржи и табла.

Имај у виду да су прописани и критеријуми изгледа табле и налепнице, па тако табла има димензије ширине 30 центиметара и висине 28 центиметара, а налепница има димензије ширине 16 центиметара и висине 15 центиметара. Додатно, подлога ознаке врсте и категорије угоститељског објекта мора бити тамно плаве боје, а звезде, слова и симболи су жуте боје.