Калкулатор паушалног пореза

Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању

Овим уговором такође не долази до заснивања радног односа. Једини услов који се поставља приликом његовог закључења тиче се саме форме уговора – потребно је да буде закључен у писменој форми.

Ако имаш недоумице о томе који уговор треба да закључиш и како га насловити, потребно је да се придржаваш следећих смерница:

 

  • Уговор о стручном оспособљавању се закључује ради обављања приправничког стажа, тј. полагања стручног испита, у ситуацијама када је то законом или правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

  • Уговор о стручном усавршању може да се закључи ради стручног усавршавања и стицања посебних знања и способности за рад у струци, односно обављања специјализације, за време које је утврђено програмом усавршавања или специјализације.

Дакле, уколико се ради о запосленом које је оспособљено за самосталан рад у струци (није му потребна стручна обука), препорука је да закључиш уговор о стручном усавршавању, али само уколико код послодавца постоји програм усавршавања (нпр. послодавац има предвиђен програм специјализације у виду обуке за специфичну технику замене ауто делова), док је у супротном препорука да закључиш уговор о стручном оспособљавању – с тим што је овде потребно да се ради о пословима за које је законом или општим актом послодавца предвиђено обављање приправничког стажа и полагање приправничког испита. (нпр. запошљавање лица са тек завршеном средњом техничком школом, без претходног искуства, ради стицања потребних знања у пракси).

Овим уговорима може да буде предвиђена новчана накнада за запосленог, али се она не сматра зарадом.

У погледу трајања овог уговора не постоје законска ограничења, те се они обично закључују на период до истека приправничког стажа или завршетка обуке предвиђене програмом усавршавања.

САВЕТ – По искуствима из праксе, препорука је да ако тек осниваш свој бизнис и немаш много финансијских средстава на располагању, запослиш лица без искуства и да их обучаваш и специјализујеш за обављање тачно одређених послова у оквиру свог бизниса, јер ће се то сматрати дугорочном инвестицијом у свој бизнис, уместо да запослиш већ специјализовано лице које ћеш морати да платиш много више.