Калкулатор паушалног пореза

Да ли имаш обавезу да плаћаш накнаду ликвидационом управнику?

Ликвидациони управник има право да му се надокнаде трошкови које је имао у спровођењу ликвидације као и на исплату накнаде за рад. Накнаду за рад и висину трошкова спровођења ликвидације одређује скупштина. Препоручљиво је да се међусобна права и обавезе између друштва и ликвидационог управника регулишу посебним уговором.

Уколико одлучиш да именујеш законског заступника за ликвидационог управника можеш се одлучити за:

  1. закључење анекса уговора са законским заступником (уговора о раду или уговора о међусобним правима, обавезама и одговорностима директора), где ће бити регулисан његов статус као ликвидационог управника, или
  2. раскид уговора са бившим законским заступником и закључење посебног уговора са истим лицем као и ликвидациони управник.

Порези и доприноси: Друштво је дужно да плаћа порезе и доприносе, тачније:

  • порезе на износ накнаде коју ликвидациони управник остварује по овом основу,
  • доприносе за обавезно пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за обавезно здравствено осигурање под условом да ликвидациони управник није већ осигуран по другом основу.