Калкулатор паушалног пореза

Обавезе послодаваца са преко 20 запослених у вези са активностима у области запошљавања и рехабилитације особа са инвалидитетом

Сваки послодавац који запошљава преко 20 запослених има посебну обавезу у вези са запошљавањем и рехабилитацијом лица са инвалидитетом, односно спровођењем активних мера политике за подстицање запошљавања лица са инвалидитетом, и то:

  • уколико послодавац запошљава 20-49 запослених, има обавезу да једно од запослених лица буде особа са инвалидитетом;
  • уколико послодавац запошљава преко 50 запослених, има обавезу два запослена лица од укупног броја запослених буду особе са инвалидитетом;
  • ако послодавац запосли преко 100 запослених, он има обавезу да запосли најмање једну особу са инвалидитетом на сваких 50 запослених.

Запосленим се сматра свако лице које са послодавцем има закључен уговор о раду, без обзира на његов модалитет (уговор о раду на неодређено време, уговор о раду на одређено време, уговор о раду са непуним радним временом и сл.)

Уколико не запошљаваш лица са инвалидитетом сходно укупном броју запослених, за свако лице са инвалидитетом за које постоји обавеза запошљавања, на располагању имаш још две опције за извршавање обавезе учешћа у активној политици запошљавања лица са инвалидитетом:

  • можеш уплаћивати 50% бруто месечне зараде у Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом или
  • можеш извршити плаћања по основу јавних набавки или другог комерцијалног уговора (изузев продаје на велико) са неким од предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у вредности од просечних 20 зарада у Србији и у том случају се ослобађа обавезе запошљавања једне особе са инвалидитетом у наредних 12 месеци (уколико постоји обавеза запошљавања више лица са инвалидитетом, за свако од њих мора бити испуњен или исти овај услов или услов под 1).

Обавеза запошљавања по овом основу не примењују се у прва 24 месеца од оснивања бизниса.

Уколико испуњаваш услов броја запослених за обавезно запошљавање лица са инвалидитетом, а ниси испунио своју обавезу по овом основу, постоји могућност да ће ти надлежни суд у прекршајном поступку изрећи следећу казну:

  • новчана казна од 200.000 до 1.000.000 динара за друштво са ограниченом одговорношћу;
  • новчана казна од 10.000 до 50.000 динара за директора друштва са ограниченом одговорношћу; и
  • новчана казна од 5.000 до 400.000 динара за предузетника.