Калкулатор паушалног пореза

Оснивање друштва са ограниченом одговорношћу у којем оснивач није запослен и нема других запослених

И у овом случају, као и у претходном, твоје друштво са ограниченом одговорношћу плаћа порез на добит друштва од 15%, као и порез на приходе од капитала од 15% при исплати дивиденде оснивачу који је физичко лице, а који се плаћа по одбитку.

Твоје обавезе у вези са обавезом плаћања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање су:

  • ако немаш друге запослене, а ти сам ниси успоставио радни однос са друштвом, нити си законски заступник друштва, друштво није у обавези да плаћа порезе и доприносе на зараде;

  • ако ниси засновао радни однос са друштвом, али си регистрован као законски заступник, друштво има обавезу плаћања доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање на минималну основицу доприноса која представља износ од 35% просечне месечне зараде за претходних 12 месеци почев од септембра у текућој години;

  • ако си ангажовао неко лице да обавља посао законског заступника ван радног односа или ти обављаш посао директора по основу уговора о правима и обавезама директора (линк  до објашњења), постоји обавеза плаћања пореза на доходак грађана на друге приходе у износу од 20% на бруто износ прихода тог лица које остварује на основу уговора са твојим друштвом,а који се израчунава као накнада умањена за нормативне трошкове у висини од 20%; и

  • ако немаш закључен уговор о раду са лицима која ангажујеш (за преглед опција које ти стоје на располагању приликом ангажовања лица у оквиру свог пословања, погледај ЛИНК ), немаш обавезу плаћања пореза и доприноса јер немаш својство послодавца.