Калкулатор паушалног пореза

Уговор о раду

 

Основни начин на који регулишеш однос са запосленим је закључивање уговора о раду, а можеш размотрити и доношење правилника о раду.1.1   Уговор о раду треба да садржи следеће обавезне елементе1) назив твог бизниса и адресу твог седишта2) име запосленог и адресу његовог пребивалишта3) врсту и степен стручне спреме која је потребна за обављање одређеног посла, тј. степен образовања запосленог који запослени мора да има да би обављао  конкретан посао за тебе4) назив и опис послова које ће запослени обављати за тебе5) место где ће запослени обављати посао (у оквиру твојих пословних просторија, од куће)6) временски период на који закључујеш уговор са запосленим – да ли закључујеш уговор на одређено или неодређено време

Ако закључујеш уговор на одређено време, у уговору треба да наведеш време на које ангажујеш запосленог и основ за заснивање радног односа (нпр. уколико ангажујеш запосленог за потребе одређеног пројекта, у том случају треба да наведеш да је разлог ангажман запосленог обављање одређеног посла на пројекту, да наведеш о ком пројекту је реч и колико ће он трајати).

7) датум од ког запослени почиње да ради за тебе8) које је радно време запосленог (пуно, непуно или скраћено), као и колико сати дневно и недељно запослени ради за тебе9) одређење зараде запосленог10) начин на који се утврђује зарада запосленог и остала примања запосленог11) одређење дана у месецу када имаш обавезу да исплатиш зараду запосленом

Осим тога, имаш опцију да неке односе са запосленима регулишеш тако да важе за све запослене подједнако. То можеш да урадиш ако усвојиш Правилник о раду  . Ако усвојиш Правилник о раду, ниједно питање које је регулисано у Правилнику о раду не мораш поново да регулишеш уговором о раду, већ у уговору о раду треба да дефинишеш само специфичности које се односе на конкретног запосленог. Због тога је пожељно да усвојиш правилник о раду како би олакшао процес запошљавања и унапред утврдиш питања која се подједнако односе на све запослене.

Правилник о раду, ипак, није обавезан за фирме које имају мање од 10 запослених.