Калкулатор паушалног пореза

Како ће трећа лица знати да је покренута ликвидација?

Како ће трећа лица знати да је покренута ликвидација?

У зависности од тога да ли су повериоци познати друштву или не, трећа лица ће бити обавештена о ликвидацији путем:

  • огласа на интернет страници Агенције за привредне регистре, и

  • писаног обавештења које повериоцима упућује ликвидациони управник.

Како се објављује оглас на интернет страници Агенције за привредне регистре

Приликом регистрације одлуке о ликвидацији, Агенција за привредне регистре ће на својој интернет страници истог дана објавити и оглас о покретању ликвидације. Оглас о покретању ликвидације се објављује у трајању од 90 дана и садржи најважније елементе из одлуке о ликвидацији (детаљније прочитај на следећем  ). Циљ огласа је да обавести повериоце о покретању ликвидације.

У ситуацији да током периода трајања огласа о покретању ликвидације промениш адресу седишта или адресу за пријем поште, рок од 90 дана поново почиње да тече од дана регистрације те промене код Агенције за привредне регистре.

Оглас о покретању ликвидације је објављен дана 1. априла 2022. године. Након тога, одлучиш да промениш адресу седишта друштва и та одлука се региструје у Агенцији за привредне регистре дана 1. маја 2022. године. Период од 90 дана у коме траје објављивање огласа о покретању ликвидације почиње да се рачуна испочетка од регистрације нове адресе седишта друштва, уместо од 1. априла 2022. године када је оглас иницијално објављен.

Имајући у виду да се оглас о покретању ликвидације објављује у трајању од 90 дана а да је рок за пријаву потраживања 30 дана од дана истека периода трајања огласа, то значи да се пријава за брисање друштва након окончања поступка ликвидације може поднети најраније по истеку 120 дана од дана објаве огласа (свакако не пре регистрације почетног ликвидационог извештаја о чему ће бити речи касније). У пракси, ликвидација обично траје и дуже, нарочито уколико сматраш да нека од потраживања која повериоци пријаве нису основана, уколико промениш адресу седишта или адресу за пријем поште у току рока за пријаву потраживања поверилаца, као и уколико је и даље активан неки од поступака који може да проузрокује обавезу за друштво (судски спорови, управни поступци, пореска контрола и слично).

Како ликвидациони управник обавештава повериоце?

Ликвидациони управник мора да упути и писано обавештење о покретању ликвидације друштва повериоцима који су познати друштву, најкасније у року од 15 дана од дана почетка ликвидације. Познати повериоци су сва правна или физичка лица која могу имати потраживања према друштву, по било ком основу (потраживања органа јавне управе, комуналних предузећа, потраживања других лица по различитим уговорима (закуп, пружање услуга, купопродаја и сл.).

Како је рок за обавештавање повериоца релативно кратак а поверилаца може да буде доста, најефикасније је да већ приликом припреме документације за покретање ликвидације, у сарадњи са својим рачуновођом и другим ангажованим лицима, припремиш списак познатих поверилаца.

Ликвидациони управник мора да наведе у писаном обавештењу познатим повериоцима:

  • податак о дану објављивања и периоду трајања огласа о покретању ликвидације (са интернет странице Агенције за привредне регистре);

  • адресу седишта друштва, односно адресу за пријем поште, на коју поверилац треба да достави пријаву потраживања;

  • упозорење повериоцима да неће моћи да наплате своје потраживање ако га не пријаве најкасније у року од 30 дана од дана истека периода трајања огласа о покретању ликвидације.

Ако одлучиш да промениш адресу седишта друштва или адресу за пријем поште током периода трајања огласа о покретању ликвидације или рока за пријаву потраживања поверилаца, ликвидациони управник мора да поново упути обавештење познатим повериоцима који до тада нису доставили своје пријаве потраживања и то у року од 15 дана од дана регистрације те промене код Агенције за привредне регистре.

Напомињемо да чак и уколико ликвидациони управник не пошаље обавештење неком повериоцу, то ни у ком случају не спречава тог повериоца да пријави своје потраживање у прописаном року.

Како би имао доказ да је обавештење послато и уручено, обавештење пошаљи препорученом поштом сваком појединачном повериоцу, на адресу која је регистрована у Агенцији за привредне регистре. Уколико си са неким од поверилаца договорио неку другу адресу на коју упућујете писмена (чест пример код уговора о вршењу услуга), предлажемо да обавештење пошаљеш и на ту додатну адресу.