Калкулатор паушалног пореза

Ко може да буде ликвидациони управник и која је његова улога?

Ликвидациони управник заступа друштво у ликвидацији и одговоран је за законитост пословања друштва.

Ликвидациони управник може бити било које физичко или правно лице (укључујући ту и чланове и/или заступнике друштва) и његови подаци такође региструју код Агенције за привредне регистре, истовремено са подношењем регистрационе пријаве за промену података  друштва и одговарајућим додатком који се односи на покретање поступка ликвидације.

Именовањем ликвидатора, свим представницима друштва (директору, прокуристи, осталим заступницима) престају права заступања друштва. У пракси се обично именује један ликвидатор, али можеш да именујеш неколико (за разлику од стечајног поступка). У овом случају, ликвидатори заједно представљају друштво, осим ако одлуком ниси утврдио другачије.

Ако у одлуци о покретању ликвидације не именујеш ликвидационог управника, законски заступници друштва постају ликвидациони управници.

Петар је једини директор друштва пре покретања ликвидације. Ако у одлуци о ликвидацији скупштина, односно оснивач не именује ликвидационог управника, то значи да ће Петар бити регистрован као ликвидациони управник од стране Агенције за привредне регистре по службеној дужности. Истовремено престају овлашћења свих осталих заступника.

Ликвидациони управник предузима следеће активности:

  • врши радње на окончању послова започетих пре почетка ликвидације;
  • предузима радње потребне за спровођење ликвидације, као што су продаја имовине, исплата поверилаца и наплата потраживања;
  • врши друге послове неопходне ради спровођења ликвидације друштва.

С обзиром да постаје законски заступник друштва, ликвидациони управник има посебне дужности које су прописане законом, попут дужности пажње, избегавања сукоба интереса, дужности чувања пословне тајне и друго. Повреда ових дужности може довести и до кривичне одговорности ликвидационог управника.

Уколико ликвидациони управник нанесе штету члановима друштва и повериоцима приликом вршења својих дужности, одговоран је да ту штету и накнади. Чланови, односно повериоци друштва могу да покрену поступак за накнаду штете у року од три године од дана брисања друштва из регистра.