Калкулатор паушалног пореза

Стечајни разлози и покретање поступка

Да би над твојим друштвом могао да буде покренут стечајни поступак, неопходно је да се у вези са њим испуни један од предвиђених стечајних разлога, као и да овлашћено лице преда суду предлог за покретање стечајног поступка. Стечајни разлози су:

  • трајнија неспособност плаћања, која постоји онда када друштво не може да одговори својим новчаним обавезама у року од 45 дана од дана доспелости обавезе, или потпуно обустави сва плаћања у непрекидном трајању од 30 дана (када блокада рачуна траје дуже од 30 дана);

  • претећа неспособност плаћања, која постоји ако само друштво учини вероватним да своје већ постојеће новчане обавезе неће моћи да испуни по доспећу;

  • презадуженост , која постоји ако је имовина друштва мања од његових обавеза;

  • непоступање по усвојеном плану реорганизације, када друштво не поступа по плану реорганизације или поступа супротно плану реорганизације на начин којим се битно угрожава спровођење плана реорганизације, као и ако је план реорганизације издејствован на преваран или незаконит начин.

Повериоци друштва могу поднети предлог за покретање стечаја само услед трајније неспособности и непоступања по усвојеном плану реорганизације, или кад је план издејствован на преваран или незаконит начин.

Предлог из свих наведених разлога за покретање стечаја могу поднети и друштво и ликвидациони управник (уколико се у поступку ликвидације утврди да друштво не испуњава услове за покретање стечајног поступка).