Калкулатор паушалног пореза

Пореска олакшица по основу запошљавања новонастањених лица

Висина подстицаја и услови који треба да буду испуњени на страни запосленог да би се користио овај подстицај

У јуну 2022. године усвојен је нови пропис којим се обезбеђује подстицај за запошљавање страних држављана и српских држављана који нису боравили на територији Републике Србије дуже од 180 дана у временском периоду од две године.

Подстицаји се исплаћују у висини 70% обрачунатог и уплаћеног пореза на зараде за једно или више запослених новонастањених лица и 100% обрачунатих и уплаћених доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за исплате извршене за запослено новонастањено лице у периоду од највише 60 месеци, почев од 1. јула 2022. године и закључно са 31. децембром 2028. године.

Да би могао да користиш овај подстицај, мораш да закључиш уговор о раду на неодређено време са запосленим, чија ће плата минимално износити 300.000 динара. Запослени за кога се остварује подстицај мора бити непрекидно запослен код послодавца у периоду од дана подношења пријаве до 31. децембра године у којој је поднета пријава.

Подстицај важи само за новонастањена лица која су запослена до 31. децембра 2023. године.

Услови који треба да буду испуњени на страни послодавца да би се користио овај подстицај

Да би могао да користиш овај подстицај, потребно је да на дан подношења пријаве за доделу подстицаја имаш исти или већи број запослених на неодређено време са пуним радним временом у односу на 18. јун 2022. године (за послодавце који су основани после овог датума подразумева се да нису имали запослених).

Да би користио подстицај, не смеш:

  1. Да оснивачима исплаћујеш добит која је мања од износа примљеног на основу подстицаја у периоду од подношења пријаве за коришћење подстицаја до истека године у којој си примио последњу исплату подстицаја;

  2. Користиш државну помоћ на основу које имаш обавезу запошљавања, осим уколико си испунио своје обавезе по овом основу најкасније 1. јула 2022. године;

  3. Да користиш право на умањење основице за плаћање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лице за које желиш да користиш подстицај.

Број запослених за који је могуће остварити подстицај

Највећи број запослених за које је могуће остварити подстицај представља онај број запослених новонастањених лица на неодређено време који је, када се сабере са бројем запослених лица на неодређено време која се не сматрају новозапосленим лицима на дан подношења пријаве за коришћење подстицаја, већи од броја запослених на неодређено време са пуним радним временом на 18. јун 2022. године.

Подстицај важи за новонастањена лица која су запослена закључно са 31. децембром 2023. године – да ли се и под којим условима овај подстицај може користити

Подстицај се може користити и након 31. децембра 2023. године, с тим што послодавац не сме смањивати број запослених на неодређено време са пуним радним временом у периоду од 31. децембра 2023. године и закључно са годином у којој су му последњи пут исплаћени подстицаји.

Када се подносе пријаве за овај подстицај

Пријаву за коришћење овог подстицаја подносиш једном годишње у периоду од 15-30. септембра за исплаћене зараде за 12 месеци пре подношења пријаве.

Пријава се подноси на обрасцу који можеш наћи на следећем  . Уз пријаву, треба да доставиш и:

  • име, презиме, ЈМБГ или евиденциони број за странце, обрачун у којем се исказује 70% обрачунатог и уплаћеног пореза на зараде за запослено новонастањено лице и 100% обрачунатих и уплаћених доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за зараде на које се односи пријава за подстицај, са извештајем овлашћеног ревизора који поседује осигурање од професионалне одговорности, којим се потврђује тачност таквог обрачуна;

  • писану изјаву на српском језику или на језику запосленог новонастањеног лица са преводом на српски језик, којом то лице под кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да у периоду од 24 месеца који претходе дану закључења уговора о раду са послодавцем није боравило на територији Републике Србије више од 180 дана (изјава се доставља једино приликом прве пријаве за подстицај која се односи на конкретно лице).

О пријави одлучује Министарство привреде у року од 120 дана од 30. септембра за сваку годину за коју се подноси пријава, а у случају одлуке о исплати подстицаја, Управа за трезор врши уплату на наменски рачун послодавца у року од 45 дана након истека рока за доношење одлуке.