Калкулатор паушалног пореза

Желиш да се заштитиш од штете која може да настане твојим пословањем? – Осигурање од професионалне одговорности

Према законској класификацији сматраш се субјектом пословања које обавља послове за које је прописана обавеза осигурања од одговорности за штету коју твој клијент може да претрпи приликом пружања твојих професионалних услуга.

Поменуто осигурање од професионалне одговорности обезбеђујеш закључењем уговора о осигурању од професионалне одговорности са друштвом регистрованим за ову врсту осигурања.

Да би знао како тачно да се заштитиш од штете, потребно је да знаш шта је осигурање од професионалне одговорности. Овом врстом осигурања сматра се заштита од последица стручне грешке која настане током обављања послова из твоје регистроване делатности.

Прецизније, под стручном грешком подразумева се грешка која настане у току реализације пружања твојих услуга и која представља кршење или одступање од постојећих правила струке, утврђених професионалним стандардима за сваку професију појединачно, односно неизвршење и непоступање са пажњом доброг стручњака коју си дужан да пружаш у свом пословању.

Уколико се питаш колики је највећи износ одштете (тј. суме осигурања) која ти се може исплатити у случају наступања осигураног случаја – штетног догађаја за који си обезбедио осигурање, у наставку ти следи преглед свих информација које су ти потребне.

Сума осигурања коју мораш обавезно обезбедити уговором о осигурању од професионалне одговорности, износи минимално:

  1. 15.000 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате, уколико си регистрован као предузетник; или

  2. 50.000 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате уколико си регистрован као привредно друштво.

Ово је додатан разлог због ког је пожељно да региструјеш своју делатност у складу са законом, јер си на овај начин додатно заштићен, о чему детаљније можеш да прочиташ кликом на 

Додатно, можеш да се питаш и од чега ће да зависи висина премије осигурања од професионалне одговорности? Висина премије зависи од врсте уговорене професионалне одговорности, као и од суме осигурања, оствареног прихода, статуса осигураника, твојих активних пословних активности и других релевантних параметара.

Друштво за осигурање са којим си закључио уговор о осигурању од професионалне одговорности, као осигуравач ће бити дужно да преузме одбрану од неоснованих и претераних захтева за накнаду штете, да удовољи захтевима за накнаду штете који су основани, као и да накнади трошкове судског поступка.

За детаљнија упутства о правима и обавезама које имаш по питању осигурања од професионалне одговорности, потребно је да се консултујеш са осигуравајућом кућом са којом закључујеш уговор о осигурању.