Калкулатор паушалног пореза

Предузетник – хронолошки приказ корака након регистрације

  KОРАК КОМЕНТАР
1. Подношење пореске пријаве Рок за подношење пореске пријаве је 15 дана од дана регистрације предузетника. Предузетник може, али не мора да ангажује рачуноводју. Ипак, предузетнику који није паушалац, и који води пословне књиге, саветујемо да то учини. Ако се одлучи да закључи уговор са рачуновођом, потребно је да га закључи у року од 15 дана од дана регистрације, имајуц́и у виду рок за подношење пореске пријаве.
2.

Отварање рачуна код банке

За потребе отварања банковног рачуна, банци је неопходно доставити неколико попуњених образаца које ће ти дати банка за коју се определиш. Документација која се прилаже за отварање рачуна предузетника може се разликовати од банке до банке.
3. Закључење уговора о закупу/куповини пословног простора Потребно је да имаш неки правни основ коришћења просторија које се налазе на адреси твог регистрованог седишта и које користиш у свом пословању. Ако немаш својину на просторијама које користиш, потребан ти је други основ, попут изјаве власника по ком основу ти уступа простор, или попут уговора о закупу.
4. Закључење уговора о раду са пословођом Уколико предузетник одлучи да вођење послова повери пословођи потребно је да пословођа буде у радном односу код предузетника, односно да предузетник и пословођа закључе уговор о раду.