Калкулатор паушалног пореза

Регулисање односа са лицима које желиш да ангажујеш

 

 

 

Заснивање радног односа

Уговор о раду на неодређено време

Уговор о раду на одређено време

- радни однос чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком или извршењем одређеног посла или наступањем одређеног догађаја, за време трајања тих потреба.

 

Уговор о раду са непуним радним временом 

 

 

 

 

 

Закључивање уговора ван радног односа 

 

Уговор о допунском раду 

Закључује се највише до једне трећине пуног радног времена

Уговор о делу 

Предмет овог уговора треба да буде извршење радњи које нису повезане са делатношћу послодавца.

Уговор о привременим и повременим пословима 

Закључује се на временски период који може да траје најдуже до 120 радних дана у току једне календарске године.

Рад ван просторија послодавца