Калкулатор паушалног пореза

Обавеза запошљавања особа са посебним квалификацијама

Када си се одлучио за врсту угоститељског објекта који желиш да отвориш и започнеш бизнис, важно је да знаш да за одређене врсте смештајних објеката у радном односу мораш имати лице које испуњава одређене законске услове.

Стога, уколико обављаш делатност у угоститељским објектима врсте хотел, мотел, туристичко насеље, пансион и камп, у обавези си да запослиш руководиоца објекта. Поред тога, потребно је да руководилац објекта врсте хотел, подврсте хотела, мотел и туристичко насеље испуњава одређене услове у погледу професионалних квалификација. Наиме, руководилац објекта у поменутим врстама објеката мора да поседује најмање вишу стручну спрему, односно стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од три године туристичког, економског или другог друштвеног смера. Поред наведеног, неопходно је да руководилац има и активно знање једног страног језика и три године радног искуства у угоститељству. Дакле, оно што је специфично јесте што си у законској обавези да провериш да ли кандидат поседује све захтеване квалификације, те да у радни однос примиш само лице које испуњава све постављене услове. У погледу услова који се односи на активно познавање једног страног језика, слободан си да одлучиш који страни језик мора познавати идеалан кандидат, а то ће најчешће зависити од гостију који ће посећивати твој угоститељски објекат. Додатно, у свом угоститељском објекту врсте хотел, подврсте хотела и мотел мораш имати у радном односу и најмање једно лице са средњом стручном спремом угоститељског усмерења.

Са друге стране, уколико је твој угоститељски објекат врсте пансион или камп, руководилац твог објекта мора да има најмање средњу стручну спрему, знање једног страног језика и годину дана искуства у угоститељству.

Уколико се пак одлучиш да ти сам, као предузетник лично водиш пословање твог угоститељског објекта (врсте хотел, мотел, туристичко насеље, пансион и камп) онда је потребно да ти испуњаваш горе наведене услове за руководиоца објекта.