Калкулатор паушалног пореза

Право повлачења (Drag-along option)

Може се  догодити  и  ситуација да члан који поседује већински удео одлучи да прода свој удео трећем лицу, при чему је то треће лице заинтересовано да поред удела већинског члана стекне и уделе преосталих чланова, те да на тај начин стекне сто посто удела у ДОО. С друге стране, може се догодити да преостали чланови не желе да продају своје уделе трећем лицу, те да треће лице изгуби интерес за куповину удела већинског члана (јер неће стећи сто посто удела). Управо овај проблем предупређује и решава постојање права повлачења. Ово право омогућава већинском члану да принуди преостале чланове ДОО да продају своје уделе трећем лицу под истим условима као и он, јер у супротном сносе одређену санкцију која се одређује уговором.

Милан поседује 70% удела док Александра и Катарина поседују по 15% удела у друштву са ограниченом одговорношћу. Милан одлучује да свој удео прода Невени која не жели да стекне само 70% удела у друштву са ограниченом одговорношћу већ жели да буде једини члан, односно да стекне 100% удела. Будући да постоји уговор чланова који је закључен између Милана, Александре и Катарине, њих две су у обавези да продају своје уделе Невени под истим условима под којима свој удео продаје Милан. За случај да оне и поред јасно прописане уговорне обавезе одбију да продају своје уделе, а уговором чланова је прописана њихова обавеза да Милану надокнаде штету, на пример да откупе Миланов део или да  надокнаде Милану штету у износу који му је треће лице понудило за откуп његовог дела, оне ће бити обавезане на  уговором  прописану накнаду штете. Како би се обезбедило да већински члан пренесе удео без укључивања мањинских чланова у трансакцију, савет је да се у уговору о основању (оснивачки акт) друштва пропише ограничење располагања уделом чланова у друштву на начин да је за пренос удела у друштву потребна сагласност скупштине друштва, односно да пренос удела у друштву морају одобрити сви чланови једногласно.