Калкулатор паушалног пореза

Услови који се односе на снабдевање водом

Потребно је да обезбедиш одговарајуће снабдевање водом за пиће, која се користи када је потребно да се спречи контаминација хране.

У случају када се за потребе гашења пожара, производњу паре, хлађење и друге сличне намене употребљава вода која није за пиће, мора да буде обезбеђено да та вода циркулише у одвојеном, посебно обележеном цевоводу који није повезан и не дозвољава враћање те воде у систем цевовода у коме је вода за пиће.

Рециклирана вода која се употребљава у преради или као састојак хране, не сме да представља ризик за контаминацију и мора да одговара стандардима који су прописани за воду за пиће, осим ако се докаже да квалитет те воде нема утицаја на здравствену исправност хране која је у завршном облику производње.

Лед који долази у контакт са храном, као и лед који може да контаминира храну, мора да се производи из воде за пиће. Додатно производња, руковање и складиштење леда спроводи у условима који га штите од контаминације.

Пара која се користи у непосредном контакту са храном не сме да садржи материје које представљају ризик за здравље, као ни материје који би могли да контаминирају храну.

Ако се храна обрађује топлотом у херметички затвореним контејнерима или посудама, мора да се обезбеди да вода која се користи за хлађење контејнера и посуда после топлотне обраде не буде извор контаминације хране.