Калкулатор паушалног пореза

Обавеза да сваком запосленом обезбедиш да посао за тебе обавља у сигурним условима

Шта то значи у твом случају?

 1. треба да обезбедиш запосленом услове за рад и опрему за рад који не угрожавају његово здравље. Ова обавеза подразумева и то да је потребно да запосленом даш додатна упутства уколико је то неопходно за руковање одређеном опремом на безбедан начин, периодично организујеш проверу опреме коју користе твоји запослени (што обухвата и просторије за рад), као и да обезбедиш све што је потребно за пружање прве помоћи.
 2. треба да усвојиш Акт о процени ризика за свако радно место у својој организацији. У пракси, тај акт за послодавце најчешће припрема лиценцирана агенција за послове безбедности и заштите здравља на раду, па те саветујемо да се обратиш агенцији која се бави проценом ризика и припремом ових аката како би био сигуран да си ускладио своје пословање са законом.
 3. имаш обавезу да одредиш лице које ће у оквиру твоје организације бити одговорно за поштовање обавеза обезбеђивања безбедног рада запосленима – то може бити запослени који је положио стручни испит у овој области. Ако такав запослени не постоји, потребно је да ангажујеш стручно лице. Ипак, уколико немаш више од 20 запослених, можеш и да сам обављаш функцију саветника, односно сарадника безбедности и здравља на раду, уз обавезно полагање стручног испита за обављање ових послова;
 4. обавезан си да водиш евиденције о повредама на раду и професионалним болестима и о предузетим мерама за безбедност и здравље на раду и да запослене редовно обавештаваш о њима, као и да уредно пријавиш уколико до дође до повреде на раду или професионалне болести;
 5. потребно је да запослене осигураш за случај повреда на раду и професионалних болести, ради обезбеђивања накнаде штете;
 6. у случају да изводиш радове на изградњи објекта, као и на привременим или покретним градилиштима или радилиштима, дужан си да пријаву о почетку рада доставиш надлежној инспекцији рада, најмање осам дана пре почетка извођења радова;
 7. дужан си и да израдиш прописан елаборат о уређењу градилишта, уколико радови трају дуже од три дана у континуитету и прописан елаборат о уређењу радилишта, који уз пријаву о почетку рада достављаш надлежној инспекцији рада (уз могућност подношења пријаве електронски), најмање осам дана пре почетка извођења радова;
 8. у случају извођења хитних радова ради отклањања квара или изненадног или неконтролисаног догађаја у објекту у ком изводиш радове, дужан си да одмах, од настанка, усмено и у писаној форми пријавиш надлежној инспекцији рада извођење хитних радова, као и да при њиховом извођењу и санацији примењујеш мере предвиђене актом о процени ризика;

Ако не донесеш Акт о процени ризика или не одредиш одговорно лице за безбедност и здравље на раду, инспектор који буде испитивао да ли си испунио све обавезе по овом основу и вршио увид у твоја документа, може да покрене прекршајни поступак на основу ког суд може да те обавеже да платиш казну у износу од 1.500.000 до 2.000.000 динара. Иста новчана казна прописана је и за послодавца са својством правног лица ако у писаној форми не донесе Акт о процени ризика за сва радна места у радној средини и не утврди начин, мере и рокове за отклањање или смањење ризика на најмању могућу меру, као и у случају да актом, у писаној форми, не именује саветника, односно сарадника за безбедност и здравље на раду. . Уколико не испуниш све обавезе по овом основу, а регистрован си као предузетник, ризикујеш да се против тебе покрене прекршајни поступак на основу ког суд може да те обавеже да платиш казну у износу од 400.000 до 500.000 динара. За исти прекршај је предвиђена казна у износу од 50.000 до 150.000 динара уколико си физичко лице, а иста казна је предвиђена и за директора, односно друго одговорно лице код послодавца.

Програм обуке за безбедан и здрав рад

Програм се састоји од општег и посебног дела.

Општи део обухвата упознавање запослених са правима, обавезама и одговорности у области безбедности и здравља на раду, као и упознавање са општим актима послодавца из те области.

Посебни део обухвата упознавање са свим потенцијалним опасностима и штетностима на радном месту, процењеним ризицима и мерама за безбедан и здрав рад.

Периодичне обуке за безбедан и здрав рад запосленог који ради на радном месту са повећаним ризиком врше се најкасније у року од једне године од дана претходне обуке, док се на осталим радним местима врши најкасније у року од три године од дана претходне обуке.

Обука се обавља на језику који запослени разуме и прилагођава се могућностима и способностима посебних група запослених.

Право запосленог да одбије да ради

Потребно је да се упознаш са овим правом запосленог, како би организовао своје пословање у складу са свим захтевима које регулативa поставља пред тебе у области безбедности и здравља на раду.

Запослени ће имати право да одбије да ради у следећим ситуацијама:

 1. уколико му прети непосредна опасност по живот и здравље због тога што нису прописане мере за безбедност и здравље на његовом радном месту, све док се те мере не обезбеде;
 2. уколико му као послодавац ниси обезбедио лекарски преглед или се на њему утврди да запослени не испуњава прописане здравствене услове, за радна места са повећаним ризиком;
 3. уколико у току обуке за безбедан и здрав рад није упознат са свим врстама ризика и мерама за њихово отклањање, за радно место које му је одређено са твоје стране, као послодавца;
 4. у случају рада дужег од пуног радног времена, односно ноћу, уколико би, према оцени здравствене установе која обавља делатност медицине рада такав рад могао да погорша здравствено стање запосленог;
 5. на средству за рад на ком нису примењене неопходне мере за безбедност и здравље на раду; и
 6. уколико му није издата дозвола за рад.

У овим случајевима, запослени може писаним захтевом да ти се обрати ради предузимања мера које, према његовом мишљењу, нису спроведене. У случају да не поступиш по захтеву запосленог у року од осам дана од пријема захтева, запослени  има право да поднесе захтев за заштиту права инспекцији рада.

Ипак, у случају да сматраш да захтев запосленог није оправдан, дужан си да одмах о томе обавестиш инспекцију рада.

У претходним пасусима смо навели само најзначајније обавезе које имаш у вези обезбеђивања сигурних и безбедних услова за своје запослене. Ипак, да би био сигуран да си испунио све регулаторне захтеве, саветујемо ти да се детаљном упознаш са Законом о безбедности и здрављу на раду, који можеш да пронађеш на следећем линку  .