Калкулатор паушалног пореза

Стечајни разлози и покретање поступка

Да би над твојим друштвом могао да покрене стечајни поступак, неопходно је да се у вези са њим испуни један од предвиђених стечајних разлога, као и да овлашћено лице преда суду предлог за покретање стечајног. Стечајни разлози су:

  1. трајнија неспособност плаћања, која постоји онда када друштво не може да одговори својим новчаним обавезама у року од 45 дана од дана доспелости обавеза, или потпуно обустави сва плаћања у непрекидном трајању од 30 дана (када блокада рачуна траје дуже од 30 дана)
  2. претећа неспособност плаћања, која постоји ако само друштво учини вероватним да своје већ постојеће новчане обавезе неће моћи да испуни по доспећу.
  3. презадуженост, која постоји ако је имовина друштва мања од његових обавеза
  4. непоступање по усвојеном плану реорганизације, када друштво не поступа по плану реорганизације или поступа супротно плану реорганизације на начин којим се битно угрожава спровођење плана реорганизације, као и ако је план реорганизације изведен на преваран или незаконит начин.

Повериоци друштва могу поднети предлог за покретање стечаја само услед трајније неспособности и непоступања по усвојеном плану реорганизације, или кад је план изведен на преваран или незаконит начин.Предлог из свих наведених разлога за покретање стечаја могу поднети и друштво и ликвидациони управник (уколико се у поступку ликвидације утврди да друштво не испуњава услове за покретање стечајног поступка).