Калкулатор паушалног пореза

Инспекција рада

Осим контроле твог пословања од стране пореског инспектора, можеш да очекујеш и вршење увида у документацију у области радних односа, као и контролу твог пословања у овој области од инспектора за рад.

У вршењу контроле, надлежни инспектор има следећа права:

 • право увида у опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију;

 • утврђивања идентитета лица која се затекну на раду у твојим пословним просторијама и узимање изјава од одговорних лица, запослених и других лица која се затекну на раду у твојим пословним просторијама;

 • вршења контроле да ли је извршена пријава на обавезно социјално осигурање, на основу података из Централног регистра обавезног социјалног осигурања;

 • прегледање пословног простора;

 • налагања превентивних и других мера ради спречавања повреда закона.

Надлежни инспектор има следећа овлашћења уколико се утврде неправилности:

 • може да донесе решење којим ће ти наложити да у одређеном року отклониш утврђене повреде закона или правилника и уговора о раду који си закључио са својим запосленима;

 • може покренути прекршајни поступак.

Осим поступања у складу са налогом инспектора, у случају да је инспектор утврдио неправилности у твом пословању, имаш обавезу да обавестиш инспекцију о отклањању утврђених неправилности у року од 15 дана од истека рока за исправљање неправилности.

Посебно овлашћење инспектора рада у случају повреде права запосленог отказом уговора о раду

Уколико је послодавац отказом повредио неко од права запослених, инспектор рада може одложити извршење решења о отказу уговора о раду, под условом да је:

 • запослени покренуо поступак пред судом;

 • поднео одговарајући захтев инспектору рада у року од 15 дана од покретања поступка пред судом и

 • да је повреда права запосленог отказом очигледна.

Инспектор рада је дужан да донесе решење о одлагању дејства решења о отказу уговора о раду у року од 30 дана од дана подношења захтева запосленог. Против решења, и запослени и послодавац могу изјавити жалбу Министру за рад, борачка и социјална питања у року од 8 дана од дана достављања решења инспектора рада, с тим да жалба неће одложити дејство решења које је инспектор донео. Министар за рад мора одлучити по жалби у року од 30 дана од пријема жалбе. На основу решења које Министар за рад доноси по овом основу није могуће покренути даљи поступак за испитивање овог решења пред судом.

У случају спречавања или онемогућавања инспектора рада да изврши инспекцијски надзор или да се не придржава својих налога, инспектор може покренути прекршајни поступак како би изрекао следеће казне:

 • 800.000 до 2.000.000 динара за послодавца - друштво са ограниченом одговорношћу;

 • 50.000 до 100.000 динара за директора у друштву са ограниченом одговорношћу против кога је покренут поступак и

 • 300.000 до 500.000 динара за предузетника.

Уколико планираш да отвориш објекат у коме ћеш да спремаш, послужујеш или складиштиш намирнице и храну, у наставку ти следе неке од најважнијих услова под којима се те активности требају спроводити.

Намирнице се чувају и чувају на подметачима, полицама, палетама и у уређајима за фрижидер.

Подметачи, полице и палете постављају се у односу на зид на таквој удаљености која омогућава несметан пролаз и чишћење. Намирнице складиштене на непокретним подметачима, полицама или палетама издижу се од подне површине најмање 30 цм, а између редова обезбеђује се довољно слободног простора за манипулацију и циркулацију ваздуха.

У магацину где се складиште и складиште различите врсте намирница, ове намирнице се слажу одвојено, према врсти и пореклу.

Животне намирнице не смеју се излагати на начин који би штетно утицао на њихову хигијенску исправност (изложеност сунцу, високој температури, утицају влаге и сл.), а приликом њиховог распоређивања, чувања и излагања води се рачуна о њиховом саставу, структури и могућем међуутицају.

У расхладним уређајима, витринама и замрзивачима обезбеђује се одређена, одговарајућа температура за смештај и чување животних намирница, одређена упутством произвођача.

Контрола температуре у расхладним уређајима, витринама и замрзивачима врши се посебним термометром.

Потребно је да посебно обратиш пажњу на поштовање свих обавеза предвиђених за санитарне услове и контролу у овој области.

Санитарни надзор, у областима које подлежу санитарном надзору, обухвата инспекцијски надзор:

 1. објекта и његовог непосредног окружења;

 2. унутрашњег простора и просторија у смислу њихове грађевинске јединице, међусобне повезаности и хигијенске кондиције;

 3. постројења, уређаја, намештаја, опреме и прибора;

 4. сировина, полупрозавршених производа и готових производа намирница и предмета опште употребе у производњи и трговини, као и сировине, полупрозавршених производа и готових производа намирница и предмета опште употребе увезених у сврху пласмана на домаће тржиште или привремено увезених или извезених за прераду, завршну обраду и прераду;

 5. лица запослених на одређеним пословима у објектима који подлежу санитарном надзору и других лица која у складу са законом којим се уређује област заштите становништва од заразних болести, подлежу санитарном надзору и обавезним здравственим прегледима на прописан начин; као и

 6. наменских превозних средстава и њихове опреме.

У вршењу санитарног надзора, санитарни инспектор у прописаном поступку, може узети узорке животних намирница, предмета опште употребе и воде за пиће ради лабораторијског испитивања њихове здравствене исправности; брисеве са руку запослених лица, постројења, уређаја, намештаја, опреме и прибора за обављање делатности која подлеже санитарном надзору ради лабораторијског испитивања њихове хигијенске исправности, као и узорке стерилисаног материјала и стерилисаних инструмената ради утврђивања њихове стерилности.

Трошкове лабораторијских испитивања настале у поступку утврђивања хигијенске исправности руку запослених лица, постројења, уређаја, намештаја, опреме и прибора за обављање делатности која подлеже санитарном надзору, као и у поступку утврђивања стерилности стерилисаног материјала и стерилисаних инструмената.

Што се тиче питања заштите од заразних болести, санитарни инспектор овлашћен је да врши надзор над спровођењем прописаних мера ради спречавања појаве, сузбијања, елиминације и искорењивања заразних болести.

Уколико тек планираш да градиш или реконструишеш свој пословни простор, санитарни инспектор је овлашћен да ли је идејни пројекат усклађен са изводом из урбанистичког плана и даје сагласност на твој идејни пројекат прије почетка обављања делатности.

Често се у пракси поставља и питање да ли си као одговорно лице за своје пословање дужно да омогућиш инспекторима све што наводе да им је неопходно приликом вршења инспекцијског надзора? Одговор је ДА, али само уколико приликом надзора лице покаже легитимацију којом доказује својство инспектора.

Против решења санитарног инспектора може да се изјави жалба у року од осам дана од достављања решења.

Колико су високи стандарди у погледу испуњавања санитарних услова потврђују и високи износи новчаних казни које ти прете уколико не испоштујеш све санитарне услове прописане законодавством – оне се крећу у распону од 250.000 до 1.000.000 динара.