Калкулатор паушалног пореза

Обавеза израде документације о заштити од пожара и друге заштитне мере

Пре свега, потребно је да организујеш спровођење превентивних мера заштите од пожара са потребним бројем лица стручно оспособљених за спровођење мера заштите од пожара и обезбедиш адекватну опрему и уређаје за гашење пожара.

У организовању свог пословања, не треба да испустиш из вида и доношење Правила заштите од пожара, која треба да обухвате:

  1. организацију технолошких процеса на начин да ризик од избијања и ширења пожара буде отклоњен, а да у случају његовог избијања буде обезбеђена безбедна евакуација људи и имовине и спречено његово ширење;
  2. заштиту од пожара у зависности од намене објекта са потребним бројем лица оспособљених за обављање послова заштите од пожара;
  3. план евакуације и упутства за поступање у случају пожара, који морају да буду истакнути на видљивом месту;
  4. план како обучити запослене да спроводе противпожарну заштиту;
  5. права, обавезе и одговорности запослених за спровођење превентивних мера заштите од пожара ипрорачун максималног броја људи који се могу безбедно евакуисати из објекта.

Уколико не донесеш Правила заштите од пожара, или план евакуације и упутства за поступање у случају пожара не истакнеш на видљиво место, излажеш се ризику прекршајне одговорности и новчаној казни од 300.000 до 1.000.000 динара за правно лице. За исти прекршај је прописана новчана казна од 10.000 до 50.000 динара за одговорно лице у правном лицу, те новчана казна од 150.000 до 500.000 динара за предузетника. Додатно, правном лицу и предузетнику се може изрећи и заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од 6 месеци до 3 године.

У случају изградње, доградње и реконструкције објекта, главна документација коју је потребно да прибавиш у области противпожарне заштите обухвата: Главни пројекат заштите од пожара и елаборат заштите од пожара. Главни пројекат представља саставни део техничке документације за изградњу, модернизацију и реконструкцију објеката са свим повезаним инсталацијама, опремом и уређајима. Његови саставни делови су: технички извештај, прорачунски основи, графичка документација и преглед опреме и средстава за заштиту од пожара. Израђује га привредно друштво односно друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за обављање делатности израде техничке документације, које има овлашћење Министарства  унутрашњих послова за израду Главног пројекта заштите од пожара и има запослена лица са лиценцом за израду пројекта заштите од пожара. Да би могло да има поменуту лиценцу, за запосленог се подразумева да има:

  1. најмање високу стручну спрему техничког смера;
  2. најмање пет година радног искуства на пословима пројектовања мера заштите од пожара или њиховог надзора;
  3. положен стручни испит из области противпожарне заштите.

За објекте за које је прописана обавеза израде Главног пројекта заштите од пожара и прибављање сагласности на пројекат за извођење, уз пројекат за грађевинску дозволу треба да приложиш и Елаборат о заштити од пожара.

Саветујемо ти да се придржаваш поменутих обавеза, јер ти у супротном прети могућност покретања привредног преступа и плаћања новчане казне у износу од 500.000 до 3.000.000 динара. Додатно, у случају да се не придржаваш предметних обавеза, прети ти и могућност покретања прекршајног поступка и плаћања новчане казне у износу од 300.000 до 1.000.000 динара за правно лице, затим од 10.000 до 50.000 динара за одговорно лице у правном лицу, а уколико си предузетник прети ти казна у распону од 150.000 до 500.000 динара. Такође, у случају непоштовања обавеза закон предвиђа и могућност изрицања заштитне мере забране вршења делатности, како за правна лица тако и за предузетнике.

Просторије у којима се налазе машине за прераду и обраду дрвета и сличних материјала морају да имају уграђен систем опште и посебне вентилације којим се обезбеђује одвођење пиљевине, дрвне и друге прашине, гасова и дима.