Калкулатор паушалног пореза

Шта је добро знати при ангажовању рачуновође?

  1. Имаш обавезу вођења пословних књига, осим уколико си предузетник паушалац
  2. Пословне књиге отвараш тако што усвајаш биланс оснивања пописивањем своје имовине и обавеза
  3. На крају сваке пословне године треба да извршиш попис како би ускладио пословне књиге са стварним стањем
  4. На крају пословне године треба да усвојиш финансијске извештаје, чији се састав разликује зависно од тога у коју категорију се сврстава твоје предузеће (табела испод). Предузетници и микро правна лица усвајају биланс стања и биланс успеха, које усваја и потписује предузетник. Мала предузећа уз биланс стања и биланс успеха усвајају напомене уз финансијске извештаје. Финансијски извештај код ДОО усваја скупштина, а потписује га законски заступник. Након тога, финансијске извештаје достављаш Агенцији за привредне регистре до 31. марта текуће године за претходну годину (уколико је пословна година различита од календарске онда у року од три месеца од датума биланса).
  5. Имаш обавезу да чуваш рачуноводствене исправе, пословне књиге и финансијске извешаје – финансијске извештаје 20 година, дневник и главну књигу десет година, а помоћне књиге и фактуре пет година.

Категоризација предузећа

 

  Просечан број запослених Пословни приход Вредности активе
Микро 10 700.000 еврау динарској противвредности 350.000 еврау динарској противвредности
Мало

50

8.000.000еврау динарској противвредности 4.000.000 еврау динарској противвредности
Средње 250 40.000.000 еврау динарској противвредности 20.000.000 еврау динарској противвредности
Велико већи од250 veći od 40.000.000 еврау динарској противвредности veći od 20.000.000 еврау динарској противвредности

 

Савет: При избору рачуноводје немојте се руководити само ценом услуге! Потребан ти је рачуновођа који ће те квалитетно и професионално саветовати с обзиром на то да ћете заједно радити на остварењу финансијских циљева. Рачуновођа је ту да благовремено и тачно евидентира све промене у пословању и усклађује их са важећом регулативом. Добар рачуновођа, пак, може ти помоћи да дођеш до значајних уштеда, да реализујеш неку од својих пословних идеја али и да ти унапред скрене пажњу на потенцијалне проблеме у пословању. Рачуновођа је заправо један од твојих главних партнера у бизнису па је зато потребно стратешки да приступиш одабиру рачуновође – да инвестираш у стручност, распиташ се за искуство, препоруке и репутацију рачуновође у истој или сличној делатности и прецизираш које тачно услуге очекујеш од рачуновође.