Калкулатор паушалног пореза

Раскид радног односа на основу отказа од стране послодавца - када је раскид уговора о раду од стране послодавца законит?

Разлози који се односе на радну способност запосленог и на његово понашање:

 • запослени не остварује жељене резултате или нема потребна знања и способности за обављање послова на којима је ангажован,

У овом случају, да би отказ био законит, потребно је да послодавац обавести запосленог о недостацима које је приметио у његовом раду, као и да му у том обавештењу да упутство о начину на који може да исправи недостатке које је приметио и рок у коме ће прекинути радни однос уколико запослени не унапреди свој радни учинак.

Отказ по овом основу послодавац може дати запосленом у року од шест месеци од када је приметио да његов рад не испуњава тражене стандарде, с тим да тај рок свакако не може прелазити годину дана од дана када су објективни резултати рада запосленог постали такви да јасно указују да запослени не испуњава критеријуме утврђене за рад на његовом радном месту. У том случају, запослени има право на отказни рок, који се утврђује у уговору о раду или у правилнику о раду (ако га је послодавац усвојио). Тај отказни рок не може бити краћи од 8 дана нити дужи од 30 дана;

 • осуђен је за кривично дело на раду или у вези са радом или се није вратио на рад у року од 15 дана од дана истека рока мировања радног односа, односно неплаћеног одсуства;

Разлози који се односе на повреду радне обавезе запосленог његовом кривицом, а пре свега:

 • несавесно или немарно извршава радна задужења;

 • злоупотреби положај или прекорачи овлашћења;

 • нецелисходно и неодговорно користи средства рада;

 • не користи или ненаменски користи обезбеђена средства или опрему за личну заштиту на раду;

 • на други начин повреди радне обавезе.

Разлози везани за радну дисциплину:

 • запослени је одбио да обавља послове или извршава налоге које му је дао послодавац;

 • запослени није доставио потврду о привременој спречености за рад у року од три дана од настанка привремене спречености за рад;

 • запослени је злоупотребио право на одсуство због привремене спречености за рад;

 • запослени употребљава алкохол или друга опојна средстава пре рада или на начин на који то утиче на његов рад;

 • запослени је дао нетачне податке на основу којих је заснован радни однос;

 • запослени не поштује радну дисциплину.

Ако је разлог за прекид радног односа повреда радне обавезе запосленог његовом кривицом или је запослени повредио радну дисциплину, тада послодавац има обавезу да запосленом достави обавештење о разлозима за прекид радног односа, на које запослени има право да одговори у року од 8 дана. Послодавац има право да откаже уговор о раду након истека овог рока. Отказ по овом основу може се дати у року од шест месеци од дана када је запослени повредио своје радне обавезе или се понашао на начин на који се повређује радна дисциплина, али ни у ком случају у року који прелази годину дана од понашања запосленог које представља основ за прекид радног односа.

Ако је испуњен неки од услова за отказ уговора о раду од стране послодавца због повреде радне обавезе или непоштовања радне дисциплине, то не значи нужно да ће послодавац запосленом дати отказ. Уместо тога, послодавац може изрећи једну од наведених мера:

 • привремено удаљење запосленог са посла без накнаде у року од 15 радних дана;

 • примена новчане казне кроз смањење зараде за 20%, при чему трајање умањења не може бити дуже од 3 месеца;

 • опомену да ће послодавац запосленом отказати уговор о раду без поновног упозорења уколико запослени понови понашање којим је повредио радну дисциплину у року од 6 месеци.