Калкулатор паушалног пореза

Када почиње ликвидација?

Ликвидација почиње даном регистрације одлуке о ликвидацији и објављивањем огласа о покретању ликвидације код Агенције за привредне регистре. Да би извршио регистрацију, потребно је да Агенцији за привредне регистре поднесеш следећа документа:

  • регистрациону пријаву за промену података друштва и одговарајуће додатке који се односи на покретање поступка ликвидације и објављивање и регистрацију, а који су јавно доступни на страници - 
  • примерак потписане одлуке о ликвидацији;
  • доказ о уплати накнаде за промене података у износу од 3.100,00 динара, као и накнаде за регистрацију одлуке о ликвидацији и објављивање огласа о покретању ликвидације 1.000,00 динара. (Са обзиром да постоји могућност да су износи накнада ажурирани, потребно је да их додатно провериш на сајту Агенције за привредне регистре –  ).

Када одлука о ликвидацији буде регистрована, уз пословно име друштва у поступку ликвидације додаће се аутоматски и ознака "у ликвидацији".

Од изузетне је важности да знаш да се за време ликвидације не исплаћује учешће у добити, дивиденде нити се имовина друштва расподељује члановима друштва пре исплате свих потраживања поверилаца. У супротном постоји ризик да ће друштво бити кажњено за привредни преступ новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара а одговорно лице у друштву новчаном казном од 20.000 до 200.000 динара. С друге стране, друштво може да врши исплату члановима по неком другом основу.

Друштво има два члана. Члан А је запослен у друштву а члан Б је, као закуподавац, закључио са друштвом уговор о закупу. Друштво не сме члановима да исплати дивиденде али може да исплати зараду односно да испуњава своје обавезе из уговора о закупу.