Калкулатор паушалног пореза

Противпожарна заштита – шта је све потребно да знаш?

Као што је већ претходно објашњено, потребно је да своје пословање ускладиш са прописима везаним за безбедност и заштиту на раду.

Постоји више категорија угрожености од пожара, а Министарство унутрашњих послова врши разврставање објеката у одређену категорију сходно намени објекта, технолошким процесом, врстом и количином запаљивих материја, врстом материјала употребљеног за изградњу, наменом и значајем простора и врстом биљног покривача. За више информација о категоризацији објеката погледај :

Захтеви и нормативи противпожарне заштите утврђени су у закону који уређује заштиту од пожара и подзаконским актом који уређује противпожарну заштиту у пословним и индустријским објектима.         

У случају да поседујеш индустријско постројење односно индустријски објекат, постоје одређени захтеви у погледу противпожарне заштите који такође морају бити испуњени. Предметни захтеви се односе на индустријске објекте под којима се подразумевају објекти или делови објекта који се користе за производњу, а који у свом саставу може имати просторије за складиштење сировина, полупроизвода, производа, алата и помоћних материјала. Захтеви се тичу грађевинских мера, евакуационих путева, технолошких мера безбедности, система вентилације и грејања, електричних инсталација, те посебних система и мера. Поред тога, захтеви се односе и на обезбеђење приступног пута ватрогасним возилима, које сваки индустријски објекат мора да испуни. У погледу грађевинских мера, исте се односе на захтеве у погледу удаљења од суседних објеката (минимум 5 метара), удаљења горивих материјала од зида објекта (минимум 6 метара), као и мере које се односе у зависности од спратности објекта.

Додатно, морају бити обезбеђени евакуациони путеви у које спадају пре свега главни пролази у производним просторима и складиштима, излази из ових просторија, коридори евакуације, евакуациона степеништа и излази који воде у спољни простор.

У погледу посебних мера имај у виду да индустријски објекти морају бити обезбеђени спољном и унутрашњом хидрантском мрежом. Изузетно, уколико је твој индустријски објекат површине мање од 150m2 те уколико је пожарно оптерећење мање од 100 kWh/m2 исти не мора бити обезбеђен унутрашњом хидрантском мрежом. Више о свим наведеним условима можеш видети на  .

У наставку следи преглед обавеза везаних за ову област које су предвиђене за тебе као послодавца.