Калкулатор паушалног пореза

Инспекција рада

Осим контроле твог пословања од стране пореског инспектора, можеш да очекујеш и вршење увида у документацију у области радних односа, као и контролу твог пословања у овој области од инспектора за рад.

У вршењу контроле, надлежни инспектор има следећа права:

 • право увида у опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију;

 • утврђивања идентитета лица која се затекну на раду у твојим пословним просторијама и узимање изјава од одговорних лица, запослених и других лица која се затекну на раду у твојим пословним просторијама;

 • вршења контроле да ли је извршена пријава на обавезно социјално осигурање, на основу података из Централног регистра обавезног социјалног осигурања;

 • прегледање пословног простора;

 • налагања превентивних и других мера ради спречавања повреда закона.

Надлежни инспектор има следећа овлашћења уколико се утврде неправилности:

 • може да донесе решење којим ће ти наложити да у одређеном року отклониш утврђене повреде закона или правилника и уговора о раду који си закључио са својим запосленима;

 • може покренути прекршајни поступак.

Осим поступања у складу са налогом инспектора, у случају да је инспектор утврдио неправилности у твом пословању, имаш обавезу да обавестиш инспекцију о отклањању утврђених неправилности у року од 15 дана од истека рока за исправљање неправилности.

Посебно овлашћење инспектора рада у случају повреде права запосленог отказом уговора о раду

Уколико је послодавац отказом повредио неко од права запослених, инспектор рада може одложити извршење решења о отказу уговора о раду, под условом да је:

 • запослени покренуо поступак пред судом;

 • поднео одговарајући захтев инспектору рада у року од 15 дана од покретања поступка пред судом и

 • да је повреда права запосленог отказом очигледна.

Инспектор рада је дужан да донесе решење о одлагању дејства решења о отказу уговора о раду у року од 30 дана од дана подношења захтева запосленог. Против решења, и запослени и послодавац могу изјавити жалбу Министру за рад, борачка и социјална питања у року од 8 дана од дана достављања решења инспектора рада, с тим да жалба неће одложити дејство решења које је инспектор донео. Министар за рад мора одлучити по жалби у року од 30 дана од пријема жалбе. На основу решења које Министар за рад доноси по овом основу није могуће покренути даљи поступак за испитивање овог решења пред судом.

У случају спречавања или онемогућавања инспектора рада да изврши инспекцијски надзор или да се не придржава својих налога, инспектор може покренути прекршајни поступак како би изрекао следеће казне:

 • 800.000 до 2.000.000 динара за послодавца – у друштву са ограниченом одговорношћу;

 • 50.000 до 100.000 динара за директора у друштву са ограниченом одговорношћу против кога је покренут поступак и

 • 300.000 до 500.000 динара за предузетника.

У зависности од тога на који део твог пословања се надзор односи, различита лица врше контролу твог рада. Тако најчешће улогу овлаштеног лица за контролу врши Министарство унутрашњих послова преко својих инспектора- нпр. пореских – уколико се ради о обавези евидентирања података у базу централног информационог система, уколико се ради о обавезама које се тичу поштовања заштите животне средине – инспектори за заштиту животне средине.

Инспекција је дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници   и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора и мешовитог инспекцијског надзора у делу који се односи на редован надзор. Контролна листа је документ који садржи списак свих приоритетних питања за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица из твоје области пословања. Управо помоћу контролних листа, могуће је проценити степен ризика и измерити усклађеност твог пословања са законским прописима.Дакле, саветујемо ти да приликом организовања твог пословања увек користиш контролну листу као својеврсни подсетник на сва битна питања о којима треба да водиш рачуна и да на тај начин избегнеш непријатне посете инспекције свом салону.