Калкулатор паушалног пореза

Гаранција

Гаранција представља сваку изјаву којом дајеш обећање у вези са робом коју продајеш или услугама које пружаш, и правно је обавезујућа под условима датим у изјави, као и оглашавању у вези са том робом или услугом.

Гарантни лист је исправа у писаном или електронском облику или на другом трајном носачу записа, која садржи све податке из гаранције, наведене на јасан и читљив начин, лако разумљивим језиком, а нарочито податке о:

  • правима која потрошач има и о томе да гаранција не искључује и не утиче на права потрошача која иначе има по питању несаобразности робе уговору (детаљније прочитај на линку  );
  • називу и адреси даваоца гаранције;
  • називу и адреси продавца, ако он није истовремено и давалац гаранције;
  • датуму предаје робе потрошачу;
  • податке којима се идентификује роба (модел, тип, серијски број и сл.);
  • садржини гаранције, условима и поступку остваривања права из гаранције; и
  • трајању гарантног рока и просторном важењу гаранције.

Терет доказивања да је гарантни лист предат потрошачу је на теби.

Уколико продајеш пластичну амбалажу која има одређену гаранцију, дужан си да сачиниш и предаш потрошачу гарантни лист, на основу ког потрошач касније може да остварује своја права. Гарантни лист потписујеш ти као трговац и обично на њему треба да стоји датум предаје. Додатно, потрошач може своја права остваривати и без поседовања гарантног листа, уколико докаже када и од кога је купио одређену робу (нпр. фактуром).

При закључењу уговора о продаји робе и оглашавању поводом продаје, дужан си да се уздржиш од употребе израза "гаранција" и израза с тим значењем, ако по основу уговора о продаји потрошач не стиче више права него из законске одговорности трговца за несаобразност робе уговору.