Калкулатор паушалног пореза

Окончање стечајног поступка

Стечајни поступак је окончан, тј. закључен када стечајни управник уновчи сву имовину друштва, оконча све спорове са повериоцима, и изврши расподелу средстава добијених уновчењем имовине. Закључењем стечаја, друштво се брише из регистра привредних друштава, чиме власници удела у друштву губе удео у његовом капиталу. На тај начин, и власници друштва се ослобађају евентуалних терета претходног пословања.