Калкулатор паушалног пореза

Спречавање злостављања на раду (мобинг)

Сваки послодавац има обавезу да састави обавештење о забрани вршења злостављања на радном месту, као и да запосленог пре ступања на рад обавести о правима, обавезама и одговорностима запосленог и послодавца у вези са овом забраном. Додатно, дужан си и да именујеш лице надлежно за захтеве за заштиту од злостављања које може поднети било ко од запослених у фирми.

 • обавештење о забрани вршења злостављања на раду за запосленог треба да доставиш сваком запосленом, а оно треба да садржи информације о:
 • радњама које се сматрају злостављањем;
 • радњама које се сматрају сексуалним узнемиравањем;
 • радњама које се сматрају злоупотребом права на заштиту од злостављања, односно сексуалног узнемиравања;
 • санкцијама које ће сносити лица која изврше било коју радњу која се сматра злостављањем или сексуалним узнемиравањем, као и о санкцијама на злоупотребу права на заштиту од таквог понашања;
 • радњама које не представљају злостављање (ово се пре свега односи на ситуацију када доносиш разна решења, понуде, анексе уговора о раду, упозорења којима одлучујеш о правима запослених, ако заштиту могу да остваре у другом поступку);
 • начину на који запослени над којим је извршено злостављање или сексуално узнемиравање може да оствари своја права (у поступку посредовања, у поступку утврђивања одговорности запосленог који се терети за злостављање код послодавца, као и пред надлежним судом);
 • начину покретања поступка заштите од злостављања или сексуалног узнемиравања пред послодавцем, као и лицима којима запослени могу да се обрате (надлежном лицу или лицима код послодавца за заштиту од таквог понашања);
 • одлуци о одређивању лица за пријем захтева за заштиту од злостављања на раду;
 • чињењу доступним података о лицима овлашћеним за покретање поступка за заштиту од злостављања, лицу коме се подноси захтев за заштиту од злостављања и другим лицима која се могу укључити у поступак заштите, и на који начин, од стране послодавца;
 • понашањима која се не сматрају злостављањем; као и
 • обавештењу о томе да су права, обавезе и одговорности запосленог и послодавца у вези са превенцијом и заштитом од злостављања прописани релевантним законским и подзаконским актима.