Калкулатор паушалног пореза

Како се врши прикупљање и обрада података о личности запослених и осталих лица која си ангажовао?

Законом о раду изричито је прописано које податке уговор о раду мора да садржи, укључујући између осталог следеће личне податке: 1) лично име запосленог и 2) место пребивалишта, односно боравишта запосленог. То значи да је прикупљање таквих података ради закључења уговора о раду законито, али да коришћење истих података у друге сврхе (нпр. ради објављивања имена и презимена на твојој веб страници) захтева неки други правни основ (нпр. сагласност запосленог).

Додатно, Законом о евиденцијама у области рада изричито је прописано да евиденција о запосленим лицима садржи између осталог и личне податке као што су: 1) презиме и име; 2) матични број; 3) пол; 4) датум и место рођења (место, општина, република, држава); 5) пребивалиште и адресу стана; 6) податке о осигураним члановима породице и 7)  да ли је инвалид рада или уживалац пензије. Штавише, споменутим законом је дефинисано да се прикупљање, обрада и начин коришћења и заштите података из евиденција у области рада спроводи у складу са тим законом. Такође, дефинисано је да се подаци садржани у евиденцијама у области рада могу користити за спровођење статистичких истраживања, информисања и извршавања обавеза свих субјеката у процесу запошљавања, остваривања права по основу рада и социјалног осигурања, као и за потребе државних органа у вођењу економске и социјалне политике, што значи да се подаци од тачке 1 до 7 могу користити за наведене сврхе без пристанка лица на које се подаци односе јер постоји законски основ, док за остале сврхе (уколико је то потребно) морате тражити пристанак запосленог или други основ обраде. На крају, прописано је да се евиденција о запосленим лицима води трајно, што значи да поменуте податке не смете никада обрисати.

Прикупљање података прописано Законом о раду и Законом о евиденцијама у области рада је обавеза послодавца и за њега није потребан изричит пристанак запослених/лица која си ангажовао, све док такво прикупљање вршиш за законом прописане сврхе. У случају да се исти подаци обрађују за неку другу сврху коју законодавац није имао у виду кад је прописивао законске обавезе, потребно је да постоји други  основ обраде (линк    на услове - график изнад)