Калкулатор паушалног пореза

Када ће се сматрати да не постоји правни основ за раскид уговора о раду од стране послодавца?

Отказ ће се сматрати незаконитим ако послодавац запосленом откаже уговор о раду због:

  • привремене спречености за рад услед болести, несреће на раду или професионалног обољења;

  • коришћења породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета;

  • одслужења или дослужења војног рока;

  • чланства у политичкој организацији или синдикату; или због

  • пола, језика, националне припадности, социјалног порекла, вероисповести, политичког или другог уверења или неког другог личног својства запосленог.