Калкулатор паушалног пореза

Тржишни надзор

Надзор над твојим пословањем ће спроводити и  органи тржишног надзора   а ради утврђивања да ли су твоји производи усаглашени са законским захтевима

Инспекцијски надзор спроводи се, између осталог, у погледу истицања цена, издавања рачуна, обавештења о битним својствима робе и поступања трговаца са рекламацијом потрошача, непоштено пословање трговаца, према прописима о заштити потрошача.

Тржишна инспекција врши и контролу оглашивача, преносиоца и произвођача огласних порука са становишта истинитости, потпуности и одређености огласних порука, према прописима о оглашавању.

Тржишна инспекција врши надзор над производњом и прометом робе којом се повређују права интелектуалне својине (жиг, дизајн, патент, мали патент, ауторска и сродна права) у циљу обезбеђивања доказа у поступцима носиоца права пред надлежним судовима.

Инспекцијски надзор у смислу испуњености услова за стављање и промет непрехрамбених производа, који обухвата контролу усаглашености прозвода са прописаним техничким захтевима, оцену усаглашености према прописаном поступку, означавање производа у складу са прописима и снабдевеност производа исправама о усаглашености и контрола друге прописане документације, где је то применљиво.