Калкулатор паушалног пореза

Размишљаш о уговору о раду на одређено време?

Уговор на одређено време закључује се у ситуацијама када је трајање радног односа унапред одређено на основу објективних разлога као што је рок или наступање неког догађаја. Радни однос на одређено време са истим запосленим (независно од тога да ли се успоставља на основу једног или више уговора о раду) не може трајати дуже од 2 године, изузев:

  • ако је то потребно због замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка;
  • за рад на пројекту чије је време унапред одређено, најдуже до завршетка пројекта;
  • са страним држављанином, на основу дозволе за рад у складу са законом, најдуже до истека рока на који је издата дозвола;
  • за рад на пословима код новооснованог послодавца чија регистрација код надлежног органа у тренутку закључења уговора о раду није старија од годину дана, у периоду чије укупно трајање није дуже од 36 месеци;
  • са незапосленим коме до испуњења једног од услова за остваривање права на старосну пензију недостаје до пет година, најдуже до испуњења услова, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.