Калкулатор паушалног пореза

Како се врши прикупљање и обрада података о личности запослених и осталих лица која си ангажовао?

Законом о раду изричито је прописано које податке уговор о раду мора да садржи, укључујући између осталог следеће личне податке: 1) лично име запосленог и 2) место пребивалишта, односно боравишта запосленог. То значи да је прикупљање таквих података ради закључења уговора о раду законито, али да коришћење истих података у друге сврхе (нпр. ради објављивања имена и презимена на веб страници компаније) захтева неки други правни основ (нпр. сагласност запосленог).

Додатно, Законом о евиденцијама у области рада изричито је прописано да евиденција о запосленим лицима садржи између осталог и личне податке као што су: 1) презиме и име; 2) матични број; 3) пол; 4) датум и место рођења (место, општина, република, држава); 5) пребивалиште и адресу стана; 6) податке о осигураним члановима породице и 7) да ли је инвалид рада или уживалац пензије. На крају, прописано је да се евиденција о запосленим лицима води трајно, што значи да се поменути подаци не могу никада брисати.

Прикупљање података Законом о раду и Законом у евиденцијама у области рада је обавеза послодавца и за њега није потребан изричит пристанак запослених/лица која си ангажовао, све док такво прикупљање вршиш за законом прописане сврхе. У случају да се исти подаци обрађују за неку другу сврху коју законодавац није имао у виду кад је прописивао законске обавезе, потребно је да постоји други основ обраде.