Калкулатор паушалног пореза

Примена е-фактура

Почев од 01. јануара 2023. године обавезна је примена е-фактуре и за приватни сектор, односно у трансакцијама унутар приватног сектора који је у систему ПДВ-а. 

Дакле, уколико си у систему ПДВ-а имаш обавезу издавања е-фактуре по основу међусобних трансакција између других субјеката приватног сектора који су у систему ПДВ-а. Такође, обавеза издавања е-фактуре постоји по основу трансакције са субјектом јавног сектора (ентитет који припада сектору државе).

Изузетно, обавеза издавања е-фактуре не постоји за:

 1. промет на мало и примљени аванс за промет на мало у складу са законом који уређује фискализацију;
 2. уговорну обавезу усмерену према корисницима средстава из међународних оквирних споразума;
 3. набавку, модернизацију и ремонт наоружања и војне опреме, набавку безбедносно осетљиве опреме, као и са њима повезаним набавкама добара и услуга, укључујући и захтев за исплату по основу уговора који има одбрамбене или безбедносне аспекте изузетог од примене закона којим се уређују јавне набавке;
 4. испоруку електричне енергије и услугу преузимања електричне енергије у енергетски систем, осим испоруке електричне енергије за крајњу потрошњу;
 5. промет добара и услуга без накнаде;
 6. трансакцију по основу које се плаћа накнада која представља јавни приход у складу са законом којим се уређује буџетски систем;
 7. захтев за исплату трошкова и награда у судским и другим поступцима, који се исплаћују из средстава суда, односно другог органа код којег се води поступак, на основу одлуке суда, односно другог органа.

Додатно, чак и када ниси у систему ПДВ-а, па за тебе не постоји законска обавеза издавања е-фактура, можеш се пријавити за добровољно за коришћење система електронских фактура. Ову могућност имаш и уколико си се регистровао као предузетник (у ком случају плаћаш порез на приход од самосталне делатности, више о пореском моделу за предузетнике види на следећем линку  ) и у случају да си одлучио да оснујеш ДОО (у ком случају плаћаш порез на добит правних лица, више о пореском моделу уколико си се одлучио за ДОО види на следећем линку  ).

Имај у виду да уколико се као добровољни корисник система е-фактура пријавиш за коришћење система е-фактура, у обавези си да користиш систем е-фактура у текућој и наредној електронској години.

Уколико постоји обавеза да користиш систем е-фактура, онда је битно да знаш да и у том случају приступаш и користиш систем е-фактура за издавање, слање, пријем и чување е-фактура, непосредно или преко информационог посредника.

Електронска фактура уобичајено садржи:

 1. назив, адресу, порески идентификациони број и матични број издаваоца електронске фактуре;
 2. пословни рачун издаваоца електронске фактуре;
 3. назив, адресу и порески идентификациони број и матични број примаоца електронске фактуре;
 4. пословни рачун примаоца електронске фактуре;
 5. редни број и датум издавања електронске фактуре;
 6. датум испоруке добара, односно пружања услуга или авансне уплате;
 7. износ авансних плаћања;
 8. инструкције за плаћање;
 9. податке о врсти и количини испоручених добара или врсти и обиму услуга;
 10. износ основице пореза на додату вредност;
 11. пореску стопу пореза на додату вредност;
 12. износ пореза на додату вредност који је обрачунат на основицу;
 13. укупан износ електронске фактуре;
 14. напомену о одредби закона којим се уређује порез на додату вредност на основу које није обрачунат порез на додату вредност; и
 15. напомену да се за промет добара и услуга примењује систем наплате.

Електронска фактура, у складу са законом којим се уређује поступак извршења, представља веродостојну исправу (ОБЈАШЊЕЊЕ – Веродостојна исправа представља исправу на основу које се може покренути извршни поступак само ради намирења новчаних потраживања, и обухвата само одређен број исправа које су прописане законом као што су меница, чек, банкарска гаранција и рачун са отпремницом или другим доказом да је дужник обавештен о својој обавези), ако је од стране издаваоца електронске фактуре или информационог посредника у његово име послата примаоцу електронске фактуре преко система електронских фактура.

Имај у виду да си у обавези да електронску фактуру примљену од стране субјекта јавног сектора чуваш трајно у систему електронских фактура. Електронску фактуру коју си издао и примио од стране субјекта приватног сектора у обавези си да чуваш у року од 10 година од истека године у којој је издата е-фактура. Е-фактура се чува у систему електронских фактура или у систему информационог посредника којег можеш да ангажујеш за послове чувања.

Додатне информације у вези са системом електронског функционисања, детаљним упутствима у вези са непосредном пријавом на систем укључујући и регистар информационих посредника можеш наћи на веб страници