Калкулатор паушалног пореза

Инспекција рада

Осим контроле твог пословања од стране пореског инспектора, можеш да очекујеш и вршење увида у документацију у области радних односа, као и контролу твог пословања у овој области од инспектора за рад.

У наставку ти остављамо линк ка контролним листама, које је инспекција дужна да сачини и објави на својој интернет страници –  .

У вршењу контроле, надлежни инспектор има следећа права:

 • право увида у опште и појединачне акте, као што су на пример уговори о раду или други уговори о ангажовању радника, санитарне књижице евиденције и другу документацију;
 • утврђивање идентитета лица која се затекну на раду у твојим пословним просторијама и узимање изјава од одговорних лица, запослених и других лица која се затекну на раду у твојим пословним просторијама;
 • вршење контроле да ли је извршена пријава на обавезно социјално осигурање, на основу података из Централног регистра обавезног социјалног осигурања;
 • прегледање пословног простора;
 • налагање превентивних и других мера ради спречавања повреда закона.

Надлежни инспектор има следећа овлашћења уколико се утврде неправилности:

 • може да донесе решење којим ће ти наложити да у одређеном року отклониш утврђене повреде закона или правилника и уговора о раду који си закључио са својим запосленима;
 • може покренути прекршајни поступак.

Осим поступања у складу са налогом инспектора, у случају да је инспектор утврдио неправилности у твом пословању, имаш обавезу да обавестиш инспекцију о отклањању утврђених неправилности у року од 15 дана од истека рока за исправљање неправилности.

Посебно овлашћење инспектора рада у случају повреде права запосленог отказом уговора о раду

Уколико је послодавац отказом повредио неко од права запослених, инспектор рада може одложити извршење решења о отказу уговора о раду, под условом да је:

 • запослени покренуо поступак пред судом,
 • поднео одговарајући захтев инспектору рада у року од 15 дана од покретања поступка пред судом, и
 • да је повреда права запосленог отказом очигледна.

Инспектор рада је дужан да донесе решење о одлагању дејства решења о отказу уговора о раду у року од 30 дана од дана подношења захтева запосленог. Против решења, и запослени и послодавац могу изјавити жалбу Министру за рад, борачка и социјална питања у року од 8 дана од дана достављања решења инспектора рада, с тим да жалба неће одложити дејство решења које је инспектор донео. Министар за рад мора одлучити по жалби у року од 30 дана од пријема жалбе. На основу решења које Министар за рад доноси по овом основу није могуће покренути даљи поступак за испитивање овог решења пред судом.

У случају спречавања или онемогућавања инспектора рада да изврши инспекцијски надзор или да се не придржава својих налога, инспектор може покренути прекршајни поступак како би изрекао следеће казне:

 • 000 до 2.000.000 динара за послодавца - друштво са ограниченом одговорношћу;
 • 000 до 150.000 динара за директора у друштву са ограниченом одговорношћу против кога је покренут поступак, и
 • 000 до 500.000 динара за предузетника.

Уколико размишљаш да почнеш да се бавиш продајом, у наставку следи преглед обавеза које треба да имаш на уму приликом испуњавања санитарних и инспекцијских услова захтеваних за исправно пословање у продаји.

У зависности од тога на који део твог пословања се надзор односи, различита лица врше контролу твог рада. Нешто више о различитим модалитетима вршења контроле над твојим пословањем можеш да прочиташ на  .

Инспекција је дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници (  ка обрасцима) и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора и мешовитог инспекцијског надзора у делу који се односи на редован надзор.