Калкулатор паушалног пореза

Технички услови за извођење молерских радова

У овом делу текста можеш да се упознаш са свим техничким захтевима које је потребно да испуниш приликом обављања своје делатности.

Пре свега,  материјали које користиш морају да испуњавају одређене стандарде квалитета.

Материјали који нису обухваћени стандардима морају бити најбољег квалитета и за ове материјале извођач је дужан да достави атесте о извршеном испитивању.

Материјали се могу употребљавати и примењивати само на оним површинама за које су према својим физичко-хемијским и механичким особинама и намењени. Ако се у гарантном року појаве било какве промене на радовима због лошег квалитета, бићеш дужан да о свом трошку надокнадиш недостатке, уколико се покаже да су последица неправилне уградње материјала, а ако је доказано да је употребљени материјал неквалитетан, тада одговорност сноси произвођач.

Готови, фабрички произведени материјали морају се употребити према упутству произвођача. Премази морају чврсто да пријањају, да одају уједначену површину, без трагова четке или ваљка. Боја мора бити уједначеног интензитета (без мрља). Покривни премази морају потпуно да покривају подлогу. Обојене површине морају бити исте, без трагова четкица и ваљака.

Радови морају да се изведу професионално и технички исправно, са свим предвиђеним пред-радовима и завршним радовима.

Радови морају да се спроводе као стандардни ако ништа друго није наведено или накнадно уговорено у техничком опису.

Све остало у вези извођења мора се обавити у складу са стандардима и техничким условима.

Обрачун се врши по 1 m2 површине или по комаду, са мерењем стварно извршених радова.

Све позиције молерских радова морају се обављати професионално и са високим квалитетом, и то у оним просторијама где је то предвиђено извођачким пројектом.

Обавезан си да пре почетка радова доставиш наручиоцу атесте за све материјале које уграђујеш. Атести морају бити издати од организација овлашћених за ову врсту послова и не смеју бити старији од једне године, рачунајући од дана издавања атеста до дана почетка извођења радова на објекту.

Додатно, обавезан си да пре почетка радова добро очистиш подлогу од механичких нечистоћа, прашине и масноће. Посне и емулзивне, односно фасадне, полудисперзивне боје, као и лакови, не смеју се љуштити и морају бити отпорни на отирање уколико према упутству произвођача после рока за везивање могу да се бришу лаким трљањем крпом.

Дисперзивне боје, уљни и безуљни лакови, уљане боје и мат уљане боје морају бити постојани на прање уколико према упутству произвођача после рока за везивање могу да се перу меким сунђером и водом, са малим додатком (око 1%) неутралног средства за прање, а да се вода притом не обоји. Обојене површине морају бити отпорне на светлост, утицај температуре, разне хемијске и механичке утицаје.

Уљане боје не смеју да се мрешкају и да пуцају. За све врсте премаза потребно је користити боје са пигментима отпорним на светлост. Избор боја врши пројектант, наручилац радова, или одговорни представник наручиоца, по договору.

За време извођења радова не смеш да непажњом својих радника упрљаш већ изведене друге врсте радова других извођача. У противном, дужан си да признаш наручиоцу вредност извршених поправки на тим радовима.

Описи предвиђеног материјала

Материјал за бојење треба да задовољи захтеве који се своде на две основне категорије:

 

 1. естетске захтеве (изглед завршно обрађених зидова и плафона), и
 2. функционалне захтеве (понашање завршно обрађених зидова у процесу експлоатације).

Појединачни материјали за обраду зидова и плафона су део система који се састоји од материјала за неутралисање и импрегнацију подлоге (прајмери), за уклањање непожељних састојака на подлози (мрље, гљивице и сл.), за глетовање подлоге и завршно бојење површина. Сви ови материјали треба да су компатибилни и да се на пројекту примењују у складу са препорукама произвођача.

Ниједан од примењених материјала не сме да садржи штетне састојке за извођаче радова, као ни штетне састојке за околину. Сходно томе:

 • дозвољена количина олова је 0,05% (мери се из масе која не испарава);
 • није дозвољено да материјали садрже цинк-хромат или стронцијум-хромат;
 • материјали не смеју да садрже азбест;
 • материјали не смеју да садрже живу;
 • материјали не смеју да садрже супстанце из група A1 и A2 карциногених супстанци; и
 • материјали не смеју да садрже VOC (“volatile organic compounds“) састојке.

Вода за разређивање свих материјала мора бити чиста и без штетних примеса.

Пре почетка радова на овој позицији систем материјала за обраду зидова и плафона и метод извођења радова треба да буде одобрен од представника инвеститора (надзора), пројектанта, извођача и испоручиоца материјала.

Естетски захтеви

Тонирање боје обавезно треба да је машинско.

Сјај офарбане површине може да буде:

 • мат, или
 • потпуно мат.

Структура боје изражена максималном величином зрна у саставу боје (гранулација) треба да буде фина (величина зрна до 100 µм).

Функционални захтеви

Сви материјали треба да добро приањају на подлогу. Примењени систем (подлога - глет - завршна боја) треба да образује паропропусну структуру. Тон боје треба да је постојан и да се не мења под утицајем светлости.

Примењени материјали морају бити такви да је током експлоатације објекта могуће поново офарбати површине (бар) истим материјалом. Завршни слој треба да буде еластичан тако да прекрива величину до 0,5 mm.

Метод извршења радова

Малтерисане површине и елементе од гипса је потребно оставити да се „суше“ најмање 30 дана пре почетка извођења молерских радова. Максимална допуштена влажност малтера зависи од врсте материјала који се примењује. Неопходно је да надзор одобри почетак извођења молерских радова. Површине које се обрађују треба да су без металних делова, завртњева, анкера и сл. Пре обраде, површине је потребно очистити од прашине и других прљавштина, као што су смола, уље, маст, рђа, цементни малтер и сл. и репарирати сва минорна оштећења, пукотине, спојеве, рупе. Старе премазе који нису чврсти и подесни као подлога треба скинути одговарајућим поступком, као што је стругање, прање, брушење и сл.

Дозвољено је обрађивати само суве и припремљене супстанце, без мана као што су:

 • малтер који садржи разне активне соли, неугашене честице креча (кокице), честице угља и друге органске материје које су топиве у води и уљу;
 • меки и слаби гипсови који се мрве (ломе) или љупље под притиском прста;
 • трошан, смрзнут, прегашен, испуцао или влажан малтер;
 • бетон или цементни малтер који није довољно сув и очишћен од уља и масти.

Сви електрични прикључци треба да се угасе пре почетка рада и врате се после финалне флеке. Потребно је заштитити од боје све површине које нису предмет бојења - подове, столарију, санитарну опрему, папиром, фолијом и/или креп траком.

Молерски радови треба да се изводе на температури већој од 10 ° C и мањој од 35 ° C осим ако није другачије наведено у каталогу произвођача или је дозвољено надзором.

Период сушења материјала између две „руке“ или период сушења нанетог материјала до наношења другог материјала треба да је у складу са препорукама произвођача материјала.

Армирање спојева различитих материјала или спојева табли гипс картона је потребно вршити тракама за армирање са стакленим влакнима(фиберглас) минималне ширине 5 cm, који се постављају у дебљини слоја глета 1 mm . Два метода монтаже су дозвољена - или се траке утапају у свежи слој глета, или се лепе на изглетовану површину. У оба случаја, примењује се још један слој глета тако да се формирају слојеви глет-трака-глет. Траке треба да добро да проводе влагу. За армирање спојева табли гипс картона користе се самолепљиве траке.

Спољашње углове је потребно заштитити алуминијумским угаоним профилима.

Глет маса може да се наноси ручно или машински.

САВЕТ - Потребно је да водиш рачуна да маса буде једнаке дебљине на свим местима (око 2-3 mm) и да нема неравнина и линија од крајева глетерице. Када су се зидови осушили, ситном шмирглом (ручно или машински) је потребно лагано прешмирглати оглетоване површине. Ако су и даље остале неке неравнине потребно је поравнати их шмирглом, уз наношење другог слоја који је нешто тањи него претходни (око 2 mm). Када се осуши други слој потребно је поновити поступак шмирглања. Уколико надзор захтева, потребно је нанети и трећи слој који је нешто тањи него претходни (око 1 mm). Пошто се осуши трећи слој препорука је веома ситном шмирглом прећи лагано преко зида.

Нијанса боје се за сваки од зидова или плафона одређује у главном пројекту. За просторије за које се не ради пројекат ентеријера, боју одређује пројектант уз обавезну сагласност наручиоца. Пробни премази се морају по жељи наручиоца извести за све премазе, различите по тону и начину извођења.

Потребно је да знаш да постоје радови који се не обрачунавају и не наплаћују посебно, као што су:

 • довоз материјала, чак и у случају када га даје наручилац, од складишта на градилишту до места уградње и његово евентуално враћање;
 • набавка, монтажа, коришћење и демонтажа и одвоз скеле са радним постољем до висине 2,0m;
 • поправљање мањих неравнина подлоге и крпљење рупица од ексера и вијака; и
 • израда пробних узорака.

Остаци материјала не смеју да се бацају у санитарне одводе.

Начин вршења контроле и мерења

Извршени радови се обрачунавају по 1m2 површине или по комаду, док се мере узимају на лицу места.

За радове који се обрачунавају по комаду са назначеним димензијама, одступање до +/-5cm од једне мере наведене у опису не узима се у обзир. За већа одступања (макар и једне димензије) толеранција се не узима у обзир и цена комада се мења процентуално у односу на промену обрађене површине.

Радови у просторијама са степенастим или косим подом, са неравним косим плафоном или сводом (простори степеништа, дворане и слично) и радови у просторијама вишим од 4m обрачунавају се посебно.

Бочне површине подвлака, греда и површине зидних појаса и испада додају се квадратури плафона ако су обрађене у истој техници. Коси плафони, подгледи степенишних кракова и слично - по m2 према стварној површини.

Висина зидова се мери од пода или горње ивице подножја до горње границе зида. Ако је подножје израђено од другог материјала или изведено у другој техници бојења, висини зидне површине изнад подножја додаје се 20% висине подножја. Уколико је висина подножја које је изведено од другог материјала мања од 25 cm, онда се висина зида мери од пода до горње границе зида.

Сводови се обрачунавају по m2 и то се за висине темена свода једнаке 1/10 распона свода мери светла водоравна површина између зидова а за висине темена свода изнад 1/10 распона, мери се као просторија са равним плафоном, с тим што се за обрачун зидова узима висина темена свода.

Испади и удубљења (шпалете, нише и слично) обрачунавају се посебно, иако су обрађени у истој техници као плафон и зидови.

Зидови степенишних и сличних просторија мере се у целој висини од најнижег нивоа пода до највише границе плафона (зида) ако подножје зида није више од 25 cm. Уколико се у таквом простору на зидовима налази подножје обрађено од другог материјала, висине веће од 25 cm, од укупне висине зида одбија се збир висина подножја, умањен за 20%.

Декоративна завршна обрада или декоративно кречење плафона, трезора и зидова соба обрачунава се паушално, по комаду или по обављеном послу.

Отвори величине до 3m2 не одбијају се од измерене површине, док се за веће отворе одбија разлика већа од 3 m2. Под отворима се подразумевају прозори, врата, уграђени ормари, преграде и слично.