Калкулатор паушалног пореза

Ко може да буде ликвидациони управник и која је његова улога?

Ликвидациони управник заступа друштво у ликвидацији и одговоран је за законитост пословања друштва.

Ликвидациони управник може бити било које физичко или правно лице (укључујући ту и чланове и/или заступнике друштва) и његови подаци такође се региструју код Агенције за приватни регистар, истовремено са подношењем регистрације пријаве за промену података друштва и одговарајућим додатком који се односи на покретање поступка. ликвидације.

Именовањем ликвидационог управника, свим заступницима друштва (директору, прокуристима, осталим заступницима) престају права заступања друштва. У пракси се обично именује један ликвидациони управник али можеш да их именујеш и више (за разлику од стечајног поступка). У том случају, ликвидациони управници заступају друштво заједно, осим ако одлуком нисте одредили другачије.

Ако у одлуци о покретању ликвидације не именујеш ликвидационог управника, законски заступници друштва постају ликвидациони управници.

Пример: Петар је једини директор друштва за покретање ликвидације. Ако у одлуци о ликвидацији скупштине, односно оснивач не именује ликвидационог управника, што значи да ће Петар бити регистрован као ликвидациони управник од стране Агенције за приватни регистар на службеној дужности. Истовремено престају овлашћења свих осталих заступника.

Ликвидациони управник предузима следеће активности:

  • врши радње на окончању послова започетих пре почетка ликвидације
  • предузимају радње потребне за спровођење ликвидације, као што су продаја имовине, исплата поверилаца и наплата потраживања
  • врши друге послове ради спровођења ликвидације друштва

С обзиром да постаје законски заступник друштва, ликвидациони управник има посебне дужности које су прописане законом, попут дужности пажње, избегавања сукоба интереса, дужности чувања пословне тајне и друго. Повреда ових дужности може довести и до кривичне одговорности ликвидационог управника.

Уколико ликвидациони управник нанесе штету члановима друштва и повериоцима приликом вршења својих дужности, одговоран је да ту штету и накнади. Чланови, односно повериоци друштва могу да покрену поступак за накнаду штете у року од три године од дана брисања друштва из регистра.