Калкулатор паушалног пореза

Престанак пословања – друштво са ограниченом одговорношћу

Друштво са ограниченом одговорношћу престаје да постоји брисањем из регистра при Агенцији за привредне регистре. У наставку можеш да сазнаш више о престанку пословања на основу:

  • спроведеног поступка ликвидације или принудне ликвидације;
  • спроведеног поступка стечаја.

Главна разлика између поступка ликвидације и стечаја је што ликвидациони поступак покрећеш када имаш довољно средстава за намирење свих обавеза, али ипак желиш да прекинеш с пословањем. Овај поступак се покреће одлуком оснивача друштва или од стране Агенције за привредне регистре  када постоје разлози за покретање принудне ликвидације (Више прочитај на линку  ).

С друге стране, уколико ниси у могућности да измирујеш своје обавезе у тој мери да су настали неки од законом прописаних стечајних разлога (линк   за више информација), можеш поднети надлежном суду предлог за покретање стечајног поступка друштва. Осим самог друштва, предлог за покретање стечајног поступка може да поднесе и неки од поверилаца или ликвидациони управник (ако се на пример, у току поступка ликвидације испостави да нема довољно средстава за намирење свих обавеза).

Оба поступка, и поступак ликвидације и стечајни поступак трају дужи временски период будући да се морају донети одређене одлуке, намирити повериоци и обавестити надлежни органи у законом предвиђеним роковима.

За разлику од стечајног поступка, чињеница да је покренут поступак ликвидације против друштва, не доводи до прекида или обуставе извршења, парничних или других судских или вансудских поступака. Међутим, не можеш да окончаш ликвидацију пре правноснажног окончања свих поступака који за правну последицу могу имати било какву обавезу друштва и измирења свих тих обавеза.