Калкулатор паушалног пореза

ДОО – хронолошки преглед корака након регистрације

  Корак Коментар
1. Прибављање квалификованог електронског потписа за законског заступника ДОО

Директор ДОО мора да има квалификовани електронски потпис који је дужан да прибави у року од 15 дана од оснивања ДОО (тј. дана регистрације у АПР-у). Квалификовани електронски потпис се користи за обављање иницијалних радњи након оснивања пред пореским органима и за регистрацију крајњег власника. Захтев за квалификовани електронски потпис подноси се електронским путем  .  Обавезно је лично присуство законског заступника за преузимање квалификованог електронског потписа.

Поред Привредне коморе, квалификоване електронске сертификате нуде и Halcom, e-smart системи и други. Више о могућностима прибављања квалификованог електронског сертификата прочитај на  .

2.

Закључење уговора са рачуновођом

Уговор са рачуновођом је твоја обавеза и треба да га закључиш у року од 15 дана од оснивања ДОО. Овај корак је неопходно предузети благовремено, имајуц́и у виду да је рачуновођа, између осталог, одговоран за подношење пореске пријаве (рок: 15 дана од оснивања ДОО), али и за обавештавање надлежних пореских органа о оснивању ДОО и потенцијалним будуц́им корпоративним променама.
3.

Регистрација стварног власника код Агенције за привредне регистре    

Стварни власник друштва је увек физичко лице које поседује или контролише правно лице5. Лице које је стварни власник мора да се региструје код Агенције за привредне регистре која води централну евиденцију стварних власника. Изузетно, ако није могуће одредити физичко лице које је стварни власник, као стварни власник региструје се законски заступник ДОО. Рок за регистрацију стварног власника/законског заступника је 15 дана од дана оснивања ДОО.
4. Отварање рачуна код банке За потребе отварања банковног рачуна, банци је неопходно доставити неколико попуњених образаца банке као и изводе из регистра (за правна лица) или копије личне карте/пасоша (за физичка лица) сваког директног и индиректног члана ДОО, до крајњег власника ДОО. Документација која се прилаже за отварање рачуна може се разликовати од банке до банке, али је основна и у свим банкама обавезна документација: и) захтев за отварање рачуна; ии) образац оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац  ) оверен код јавног бележника); иии) решење о регистрацији Агенције за привредне регистре; ив) картон депонованих потписа банке; в) доказ о идентитету власника ДОО; ви) пратећа документација банке (уговор и слично).
5. Закључење уговора о закупу/куповини пословног простора Након оснивања и регистрације ДОО код Агенције за привредне регистре потребно је закључити уговор о закупу или куповини пословног простора на адреси на којој је регистровано седиште ДОО (седиште се одређује у оснивачком акту).
6. Закључење уговора са законским заступником ДОО Директор може бити ангажован по основу радног односа или на основу уговора о правима и дужностима директора (који не представља радни однос  ).  . У случају уговора о раду, минимална зарада је дефинисана подзаконским актима и тренутно износи нето приближно 250 евра. Са друге стране, у случају да директор потпише уговор о правима и дужностима директора, нето износ накнаде се договара између страна (ДОО и директор). То у пракси значи да се уговором о правима и дужностима директора може дефинисати нпр. да директор месечно проводи два сата радец́и за предузец́е и да за свој рад прима накнаду у износу од 50 до 100 евра (нето) месечно. Поред тога, треба напоменути да се директор може одрец́и нето накнаде на крају сваке календарске године, подношењем писмене изјаве. Ипак, ову изјаву директор може дати тек након што накнада доспе за плаћање.

5Стварни власник је и) физичко лице, које је посредно или непосредно ималац 25% или више удела, акција, права гласа или других права, на основу којих учествује у управљању, односно учествује у капиталу са 25% или више удела; ии) физичко лице које посредно или непосредно има преовлађујући утицај на вођење послова и доношење одлука; иии) физичко лице, које посредно обезбеди или обезбеђује средства и по том основу битно утиче на доношење одлука органа управљања приликом одлучивања о финансирању и пословању; ив) физичко лице које је оснивач, повереник, заштитник, корисник ако је одређен, као и лице које има доминантан положај у управљању трастом, односно у другом лицу страног права; в) физичко лице које је регистровано за заступање задруга, удружења, фондација, задужбина и установа, ако овлашћено лице за заступање није пријавило друго физичко лице као стварног власника.