Калкулатор паушалног пореза

Накнада трошкова

Да ли постоји обавеза послодавца да надокнади трошкове превоза?Имајући у виду да у овом случају нема трошкова доласка и одласка са посла, послодавац нема обавезу да рефундира трошкове превоза. Међутим, у случају да запослени дође у просторије послодавца да обави било који посао (нпр. присуствује састанку и сл.), послодавац је дужан да запосленом надокнади трошкове карата за јавни превоз за сваки дан када је запослени био присутан у канцеларији.

Ко ће сносити трошкове приступа интернету и потрошње електричне енергије?Трошкове рада од куће (приступ интернету, потрошњу електричне енергије и сл.) сноси послодавац, а њихова висина и начин надокнаде треба да буде регулисан уговором о раду (иако минимални износ није предвиђен законом).Према званичном мишљењу Министарства финансија од 12. новембра 2013. године, ови трошкови се опорезују по стопи од 10% (порез на доходак физичких лица) и тај порез плаћа послодавац.

Да ли је послодавац дужан да надокнади трошкове оброка?Да, послодавац је дужан да надокнади трошкове ишране, у висини утврђеној општим актом (Колективним уговором или Правилником о раду) или уговором о раду.

Већ имам закључен уговор о раду са запосленим, али смо се договорили да убудуће ради од куће – да ли је потребно да закључим анекс уговора о раду како бих регулисао наш однос?Због специфичности уговора о раду ван просторија послодавца (од куће), потребно је закључиш анекс уговора о раду у коме ће детаљније бити регулисан овај начин рада.