Калкулатор паушалног пореза

Додатне обавезе послодавца

Поред свих набројаних обавеза које имаш, постоје и одређене специфичне и додатне обавезе на које би требао да обратиш пажњу уколико размишљаш о отварању угоститељског објекта.

Пре свега, указаћемо на обавезе које се уско тичу угоститељског објекта:

 1. На улазу у угоститељски објекат потребно је да видно истакнеш пословно име, седиште, матични број, а на улазу у огранак, односно издвојено место, пословно име, седиште, матични број и назив или ознаку огранка, односно издвојеног места;

 2. На улазу у угоститељски објекат неопходно је јасно истаћи назив угоститељског објекта и врсту угоститељског објекта, према претежној врсти услуга које се пружају у њему;

 3. На улазу у угоститељски објекат видно истакнеш прописано радно време и да га се у свом пословању придржаваш;

 4. Да сваку промену регистрованог податка о седишту и огранку, односно издвојеном месту пријавиш одговарајућем регистру у року од седам дана;

 5. Да при улазу у категорисани угоститељски објекат видно истакнеш ознаку категорије, односно посебног стандарда који се у њему пружа, утврђену решењем министра, односно надлежног органа јединице локалне самоуправе;

 6. Да у писаном, говорном, визуелном или електронском обавештавању тачно користиш врсту, а код објеката и категорију угоститељског објекта која му је одређена решењем министра, односно надлежног органа јединице локалне самоуправе;

 7. Да на истинит, јасан, разумљив и необмањујући начин обавештаваш кориснике услуга о услузи коју пружаш, у погледу врсте, начина пружања услуге, назначене цене и др.;

 8. Истакнеш цене хране, пића и напитака у ценовницима који морају бити доступни корисницима услуга у довољном броју примерака на сваком месту где се корисници услужују, односно да цене истакнеш на јасан и лако уочљив начин;

 9. Да се придржаваш истакнутих, односно на другом месту објављених цена;

  Напомена – Цену истичеш у динарима (изузеци могу да постоје код пружања услуге путем електронске трговине – детаљније прочитај на  )

 10. Да за сваку пружену услугу издаш прописан рачун;

 11. Да утврдиш и обезбедиш норматив хране, пића и напитака које припрема и услужује и на захтев корисника услуга омогући увид у те нормативе, као и да услуге пружаш у одговарајућој количини према тим нормативима;

 12. Да обезбедиш норматив хране коју услужујеш, а која је на другом месту припремљена и на захтев корисника услуга омогућиш увид у тај норматив, као и да услуге пружаш у одговарајућој количини према том нормативу и

 13. Да пружање угоститељске услуге не условљаваш пружањем друге услуге, односно неким другим условом који је корисник услуга дужан да испуни.

Уколико размишљаш о побољшању свог пословања и додатним могућностима које ти стоје на располагању, наше законодавство регулише и питање продајних подстицаја.

Продајни подстицај је понуда робе/услуге под повољнијим условима у односу на редовну понуду, и то нарочито са сниженом ценом, посебним условима продаје, испоруке, са обећањем награде, са пратећим поклонима, у програмима лојалности и другим погодностима.

Нпр. продајним подстицајима би се сматрали ваучери, купони или продаја робе или услуге у оквиру посебних програма лојалности – картице лојалности или скупљање бодова.

При понуди продајног подстицаја са пратећим поклоном, можеш да користиш речи "бесплатно", "плати један, узми два", "два за један" и сл. само ако купац не сноси никакав трошак осим неизбежног трошка испоруке.

На располагању имаш и увођење промотивне продаје којом се сматра продаја робе која се први пут уводи у твоју понуду и која се стога нуди по нижој цени од цене која ће бити формирана у редовној понуди.

Желиш да продаш робу или услугу по нижој цени? Потребно је да се додатно информишеш о томе да:

 • у случају продаје робе/услуге са сниженом ценом, дужан си да поред понуде продајног подстицаја, на продајном месту јасно истакнеш и снижену и претходну цену.

 • постоји и могућност акцијске продаје – продаје по цени која је нижа од претходне цене те робе или услуге и не траје дуже од 31 дан.

Обрати пажњу!

 • Забрањено је оглашавање продајних подстицаја за робу које има у тако малој количини да је очигледно да се тиме намерава привлачење купаца ради навођења на куповину друге робе, осим ако није назначена јасно расположива количина на дан почетка продајног подстицаја.
 • Код оглашавања процента снижења, највећи проценат снижења може да се наведе уколико се односи на најмање једну петину робе у твом асортиману на сваком продајном месту на који се продајни подстицај односи.

Дакле, уколико је 20% (1/5) од укупног асортимана твоје робе снижено 70%, можеш да огласиш снижење 70%. Ова законска одредба је уведена јер су у пракси постојале злоупотребе од стране трговаца, а потрошачи су довођени у заблуду на начин што су због непоштеног оглашавања трговаца, сматрали да постоји снижење на сву робу и услуге које трговац нуди у свом продајном месту, да би се приликом посете твог продајног објекта уверили у супротно.

 • Забрањено је оглашавање продајних подстицаја којим се оглашава наводна распродаја или привидно снижење цене робе или услуга, обим снижења или сл., ако је ранија цена неистинито приказана или је роба/услуга била понуђена по ранијој цени у занемарљиво кратком периоду.

 • Ако се оглашавају роба или услуга по ценама повлашћеним за одређене категорије лица, за одређено подручје, продајно место и одређени период времена, потребно је да прецизно означиш категорију лица, подручје, продајно место и период за који цена важи.

 • Ако се у огласној поруци пореде цене робе или услуга различитог квалитета, односно цене робе са недостатком и без њега, потребно је да наведеш да је нижа цена условљена нижим квалитетом, односно недостатком.